Tillgänglighet

Bottenvåningen i verksamhetsutrymmena i Pargas är tillgänglig för rörelsehindrade. Bakom huset finns en rullstolsramp och dörrarna är breddade. En Inva-WC finns i bottenvåningen.

Verksamhetsutrymmena i S:t Karins är belägna på andra våningen. Det finns en trapphiss i trappuppgången och utrymmena är tillgängliga i sin helhet. En Inva-WC finns i utrymmena.

Verksamhetsutrymmena på Kimitoön är belägna på bottenvåningen och tillgängliga för rörelsehindrade.

Principer för tryggare omgivning

Bemötande

 • Se till att alla får ta del. Ge utrymme. Alla har rätt att lyssna på sig själv och delta på ett sätt som
  passar en själv bäst.

Humanitet

 • Kommentera inte bedömande någon annans kropp eller handlingar. Instruktioner och diskussioner
  som berör kroppen och sker under lektionstid är alltid anknutna till övningar som görs under
  lektionen.

Respektfullhet

 • Var respektfull. Ifrågasätt inte den andres olikhet eller bakgrund inom dans eller musik. Ge
  utrymme även för avvikande åsikter.
 • Besvära ingen verbalt, genom att röra eller stirra. Respektera människans fysiska och emotionella
  gränser. Nej betyder nej. Upphör med eller ändra ditt beteende om den andra ber om det.
 • Fotografera inte utan lov.

Medvetenhet

 • Anta inte att alla är likadana som du själv. Försök vara medveten om dina egna antaganden, tala
  om dina egna erfarenheter, inte om andras.
 • Diskriminering betyder att man behandlar en människa sämre än andra utgående från någon
  personlig egenskap. Diskriminera inte enligt hudfärg, ålder, kön, sexuell inriktning, handikapp eller
  annan personlig egenskap. Växelverkan mellan människor sker bäst i en trygg miljö utan
  diskriminering.

Förståelse

 • Förstå att en tidigare händelse kan påverka egna och andras reaktioner. Sträva ändå till att vara
  öppen för nya synvinklar.

Fråga och kommunicera

 • Det är tillåtet och bra att berätta om någonting är oklart för dig. Du kan alltid fråga om du undrar
  över något.
 • Om du är av annan åsikt än någon annan, försök uttrycka saken på ett uppbyggande och lugnt sätt.
  Fokusera på ämnet, inte personen.
 • Ifall någon situation känns otrevlig, ta upp och berätta om det.
 • Om du uppför dig osakligt, be om ursäkt.

 

Likabehandling

Musikinstitutet deltar i projektet SATA2 – Saavutettava taideharrastus 2. Projektets mål är att förbättra likabehandlingen av barn och ungdomar med specialbehov inom kultur- och konstverksamheten. I och med den nya läroplanen har man allt mer eftersträvat i undervisningen att beakta elever med specialbehov.

Internetsidornas tillgänglighetsbeskrivning

Detta är Musikinstitutet Arkipelags tillgänglighetsbeskrivning. Denna tillgänglighetsbeskrivning berör www.arkipelagmusik.fi –webbtjänst och är upprättad 10.2.2020. Man har strävat till att förbättra tillgängligheten av informationsinnehållet i vår webbtjänst enligt den nationella lagstiftningen inom Europeiska parlamentet och rådets direktiv (EU) 2016/2102.
Vår webbplats är publicerad 1.12 2017 och dess tekniska förverkligande innehåller egenskaper vilka inte i alla avseenden stöder tillgängligheten.

Tillgängligheten i våra digitala tjänster
Vi strävar till att speciellt uppmärksamma klarhet av uttryck på vår webbplats. Man har strävat till att ändra bilagor tillagda efter 23.9.2018 eller göra nya bilagor tillgängliga.
En del av föråldrade bilagor, videomaterial och bilder fyller ej alla krav om tillgänglighet. Vi strävar efter att göra även föråldrat innehåll tillgängligt inom ramen av övergångstiden 23.9.2020. Det är möjligt att begära föråldrade bilagor och filer i ett tillgänglig format av oss.

Hittade du brister i tillgängligheten i våra digitala tjänster? Kontakta oss så gör vi vårt bästa för att korrigera bristen!

Per e-post
producent@arkipelagmusik.fi
På andra sätt
Kansli tel. (02) 458 5803

Tillsynsmyndighet
Om du noterar tillgänglighetsproblem på våra sidor, ge respons till oss, dvs. sidornas uppehållare. Vi strävar till att svara på responsen inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte alls blir besvarad inom två veckor, kan du göra en anmälan till regionförvaltningsverket.  I Regionförvaltningsverket i Södra Finland får man noggrann rådgivning i hur man gör en anmälan och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverkets kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000