Opetussuunnitelma 2018

1. Musiikkiopisto Arkipelag Toiminta-ajatus | Arvot ja oppimiskäsitys | Toimintakulttuuri ja työtavat | Oppimisympäristö ja yhteistyö | Musiikin ja tanssin opetuksen rakenne ja laajuus

2. Musiikin opetus Arkipelagissa Opetuksen yleiset tavoitteet ja opintojen eteneminen | Varhaisiän musiikkikasvatus | Perusopinnot | Syventävät opinnot | Aikuisten opetus, yleinen osasto ja erilaiset oppijat

3. Tanssin opetus Arkipelagissa  Opetuksen yleiset tavoitteet ja opintojen eteneminen | Varhaisiän tanssikasvatus eli lastentanssi | Perusopinnot | Syventävät opinnot | Aikuisten opetus ja erilaiset oppijat

1. MUSIIKKIOPISTO ARKIPELAG

TOIMINTA-AJATUS

Arkipelag järjestää tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää, laajan oppimäärän mukaista musiikin ja tanssin taiteen perusopetusta. Tavoitteena on luoda edellytykset elinikäisen kulttuurisuhteen syntymiselle, tukea oppilaiden henkistä kehitystä, persoonallisuuden lujittumista sekä luovuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.

Arkipelag on toiminta-alueensa kulttuurinen voimavara, joka on osa kuntien/kaupunkien identiteettiä. Samalla Arkipelag on seutukunnan taidekoulutuksen asiantuntija ja osallistuja. Kaksikielinen opisto vastaa oppilaiden, perheiden sekä muiden oppilaitosten ja tahojen kulttuurisiin tarpeisiin: Arkipelag järjestää alueellaan kattavaa konsertti- ja esitystoimintaa, ja on aktiivinen kumppani toiminta-alueensa oppilaitoksille ja muille yhteistyötahoille. Turunmaan saaristo tuo oman erikoisleimansa toimintaan ja musiikkiopisto pyrkiikin palvelemaan kaikkia tahoja, niiden sijainnista riippumatta, parhaan kykynsä mukaan.

ARVOT JA OPPIMISKÄSITYS

Arkipelagille oppilas on aina ensin, sillä uskomme, että oppilaitos on oppilaitaan varten. Toimimme opettajan eettisen lupauksen mukaisesti: annamme hyvää opetusta parhaan kykymme mukaan. Opetuksen lähtökohtana on oppilaskohtaisuus ja -lähtöisyys, henkilökohtaisuus. Meille oppiminen ja opetus on prosessi, joka tarjoaa elämyksiä ja ilon tunteita kaikille osallisille. Tavoitteenamme on motivoida oppilasta mahdollisimman hyvin, ja sytyttää tätä kautta elinikäinen kipinä musiikkiin ja tanssiin.

Uskomme tasa-arvoisuuteen, kansainvälisyyteen, monikulttuurisuuteen, monikielisyyteen, tasapuolisuuteen, yhteisöllisyyteen ja yhdessä oppimiseen. Luovuus, luovuuteen rohkaiseminen ja oppilaan oman äänen etsiminen ovat meille tärkeitä. Samalla seuraamme aikaamme ja sen tuomia uusia tuulia. Arkipelag on paikka, jossa kaikki voivat olla osallisia, luoda, olla mukana ja kehittää itseään yhdessä muiden kanssa.

TOIMINTAKULTTUURI JA TYÖTAVAT

Arkipelag uskoo jatkuvaan kehittymiseen ja elinikäiseen oppimiseen, sekä oppilaitoksena että yksilön tasolla. Tälle perustan luovat, paitsi parhaat saatavilla olevat tilat ja soittimet, erityisesti sitoutunut ja osaava opettajakuntamme. Arkipelag tarjoaa opettajille mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja osaamisensa kehittämiseen, sillä aikaansa seuraavuus kiinnittää musiikkiopiston siihen maailmaan, jossa lapset ja nuoret elävät. Arkipelag näkee oppilaitoksen toiminnan alati muuttuvana prosessina, jota voidaan vuosi vuodelta kehittää, entistä paremmaksi.

Oppilaan näkökulmasta on tärkeää, että oppilaan ääni pääsee esiin. Luovuus, itse tekeminen, osallistuminen ja hyväksytyksi tuleminen ovat toimintakulttuurin ydintä. Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn, rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Arkipelag järjestää oppilaalle opintoihin kuuluvia esiintymismahdollisuuksia, ja toisaalta mahdollisuuksia päästä nauttimaan kulttuurista myös kuulijan ja katsojan roolissa. Erilaiset tapahtumat ja esiintymistilaisuudet ovat luonnollinen osa Arkipelagin toimintaa ja oppimisen arkea. Esiintymisiä ei arvoteta, vaan pienikin esiintyminen on toteuttajilleen yhtä merkityksellinen kuin onnistuminen suurilla estradeilla. Osallisuus musiikin tai tanssiesityksen laadintaan, oppimisen teknologisten ulottuvuuksien ymmärtäminen sekä luovan ajattelun tukeminen ovat niin ikään tärkeitä toimintakulttuurissamme.

Oppilaiden eteneminen opinnoissa dokumentoidaan pilvipalveluun, jota paitsi oppilas myös oppilaan kotiväki voi seurata ja samalla osallistua oppimiseen ja sen tukemiseen. Oppilaan etenemistä opinnoissa tuetaan proaktiivisen ja jatkuvan arvioinnin avulla, joka dokumentoidaan palveluun. Opinnoista kertyy oppilaalle digitaalinen portfolio, jota hän voi myöhemmin käyttää hyödykseen ja ilokseen. Opisto arvioi oppilaitaan ohjatakseen heitä paremmin eteenpäin oppimisen tiellä. Pohdimme, millaista osaaminen on silloin, kun se on hyvää. Antamamme palaute on rakentavaa, tulevaisuuteen suuntaavaa, vahvuuksiin perustuvaa ja opetuksen tavoitteiden mukaista. Arviointityömme on jatkuvaa, ja sen tärkein foorumi on oppilaan ja opettajan välinen kommunikaatio, johon myös kotiväki pyritään osallistamaan. Käytämme arvioinnissa myös vertaisarviointia, esiintymistilanteiden yhteisarviointia ja tavoitetauluja, joihin oppilaan eteneminen seikkaperäisesti tallentuu. Myös muu suullinen arviointi kirjataan opettajan portaalin kautta pilveen talteen ja osaksi oppilaiden todistuksia.

Opetussuunnitelman ajanmukaisuutta käydään läpi vuosittain. Myös oppilaitoksen itsearviointia harjoitetaan säännöllisesti. Toimintaa kehitetään keräämällä tietoa oppilailta, huoltajilta, opettajilta ja oppilaitoksen yhteistyötahoilta, ja saadun tiedon valossa arkityötä muokataan entistä paremman oppilaitoksen synnyttämiseksi.

OPPIMISYMPÄRISTÖ JA YHTEISTYÖ

Arkipelag tarjoaa oppilailleen avoimen, rohkaisevan ja myönteisen kaksikielisen oppimisympäristön. Tavoitteena on tarjota parhaat mahdolliset puitteet erilaisille oppijoille kehittää itseään monipuolisesti ja tavoitteellisesti. Samassa ympäristössä oppijat oppivat arvioimaan omaa oppimistaan, osaamistaan ja vahvuuksiaan. Oppimisympäristöissä huomioidaan musiikin ja tanssin lajien erilaiset vaatimukset ja teknilliset/teknologiset ulottuvuudet.

Arkipelag toimii yhteistyössä monien eri tahojen kanssa aina kansainväliseltä tasolta yksittäisiin koteihin. Tärkein yhteistyön muoto on yhteydenpito oppilaiden kotien kanssa. Tämän tarkoituksena on rohkaista kotiväkeä tukemaan oppilaan oppimista, mikä on ensiarvoista hyvän oppimismotivaation rakentamiseksi.

MUSIIKIN JA TANSSIN OPETUKSEN RAKENNE JA LAAJUUS

Arkipelag tarjoaa oppilailleen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta, mikä tarkoittaa 1300 tunnin (1 tunti = 45 min) kokonaisuutta. Tämä kokonaisuus jakautuu 800 tunnin perusopintoihin ja 500 tunnin syventäviin opintoihin. Näiden kokonaisuuksien tarkempi rakenne on kuvattu myöhemmin erikseen musiikista ja tanssista.

Opiskelusta Arkipelagissa annetaan pyydettäessä osallistumistodistus, josta käyvät ilmi opiskeluaika ja opinnot sekä mahdolliset projektit, joissa oppilas on ollut mukana.

Perusopintojen ja syventävien opintojen päätteeksi opinnoista annetaan opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen päättötodistus.

 

2. MUSIIKIN OPETUS ARKIPELAGISSA

OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET JA OPINTOJEN ETENEMINEN: TIKAPUUMALLI

Musiikin laajan oppimäärän mukaisen perusopetuksen tehtävänä on luoda edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle. Tavoitteena on, että oppilas kehittää musiikillista osaamistaan ja iloitsee oppimisestaan. Opetus antaa valmiuksia musiikin itsenäiseen harrastamiseen ja oppilaan tavoitteiden mukaiseen musiikkiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.

Opinnoissa oppilasta rohkaistaan esteettiseen kokemiseen, luovuuteen, tuottamiseen ja uusien ratkaisujen etsimiseen. Opintojen edetessä oppilas oppii tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa, omat musiikilliset ilmaisutapansa ja oman musiikillisen äänensä. Opetus tukee oppilasta myönteisen minäkuvan, terveen itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehityksessä. Oppilasta ohjataan tekemisen ja osallisuuden kautta ymmärtämään musiikin merkityksiä kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvina ilmiöinä. Samalla oppilas oppii oppimaan ja harjoittelemaan itsenäisesti. Opintojen kautta oppilas kokee oman harrastuksensa osaksi elävää ja toimivaa musiikkikulttuuria, osana koko taiteen kenttää: kuuntelijana, tekijänä, ymmärtäjänä, toimijana.

 

VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

Tehtävät
Varhaisiän musiikkikasvatus on suunnattu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille. Se pitää sisällään musiikkileikkikoulun ja soitinvalmennustoiminnan sekä näihin läheisesti liittyvän muun opetuksen, kuten esimerkiksi minibändit. Tavoitteena on, että lapsi saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja, jotka muodostavat hyvän pohjan tulevalle musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikkiharrastukselle. Lapsi kehittyy kokemaan, kuulemaan sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin.

Tavoitteet
Elämysten avulla, leikin keinoin, harjaannutetaan lapsen musiikillista muistia ja musiikin kuunteluvalmiuksia. Näin tuetaan hänen tiedostavaa, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystään. Opetusohjelma pitää sisällään mm. laulua, rytmisoittimien käyttöä, musiikin kuuntelua ja musiikin hahmottamisen alkeisiin perehtymistä.

Taiteiden välinen integrointi liittyy varhaisiän musiikkikasvatukseen kuvataiteiden, kirjallisuuden,
tanssin ja draaman työtapoja musiikkiin yhdistämällä.

Oppilaat ja tuntimäärät
Varhaisiän musiikkikasvatus on pääsääntöisesti ryhmäopetusta 5-10 oppilaan ryhmissä
30-60 minuuttia kerran tai kaksi viikossa.

Varhaisiän musiikkikasvatukseen voidaan liittää ryhmäopetuksena toteutettavaa soitinvalmennusta 4-8 oppilaan ryhmissä 30-60 minuuttia viikossa. Soitinvalmennuksen opiskeluaika määräytyy lapsen iän mukaan. Lapsi ilmoittautuu perusopintojen oppilaspaikan jonoon viimeistään sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta.

PERUSOPINNOT

Perusopintojen rakenne
Perusopinnot rakentuvat kahdelle peruspilarille: soitto/laulutaidolle ja musiikkitaidolle. Soitto/laulutaitoaan, kuten instrumentin hallintaa, esitettäviä kappaleita ja ilmaisumahdollisuuksia, oppilas kehittää soitto/laulutunneilla oman soiton/laulunopettajansa kanssa. Musiikkitaidon tunnilla puolestaan tutustutaan ryhmässä musiikin hahmottamiseen ja ymmärtämiseen, musiikin historiaan ja erilaisiin musiikkeihin, improvisaatioon, säveltämiseen ja musiikkiteknologiaan. Peruspilareita yhdistävät yhdessä soittaminen, projektit ja produktiot, sävellys- ja sovitustyöt tai vaikkapa konserttikäynnit, joita oppilas voi opettajiensa johdolla valinnaisesti liittää osaksi oppimistaan siten, että valinnat mahdollisimman hyvin tukevat oppilaan kehittymistä harrastuksessaan. Soitto/laulutaitoa ja musiikkitaitoa yhdistää opettajien oppilaslähtöinen kommunikaatio, ja yhteistyöprojektien toteuttaminen.

Perusopintojen opintokokonaisuudet ja niiden laajuudet on ilmaistu tarkemmin edeltävässä havainnekuvassa.

Soitto/laulutaito
Soitto/laulutaidon opinnot koostuvat 1, 2 ja 3 opintokokonaisuuksista (laulussa 1 ja 2), eli tasoista. 1 tason jälkeen oppilaan tunti pitenee 30 minuutista 45 minuuttiin ja 2 tason jälkeen oppilas voi halutessaan saada opetusta myös toisessa instrumentissa, mihin lupa anotaan rehtorilta. Opinnot etenevät tavoitetaulujen avustamina: opettaja ohjaa oppilasta jatkuvan arvioinnin kautta, ja täyttää samalla oppilaan etenemisen mukaan oppilaan henkilökohtaista tavoitetaulua. Kun taidot ja ohjelmisto ovat karttuneet riittävästi, etenee oppilas seuraavaan opintokokonaisuuteen kehittämään osaamistaan. Tavoitetaulujen pohja on luettavissa opiston kotisivuilta osoitteesta www.arkipelagmusik.fi, ja käytännössä eteneminen tallentuu pilvipalveluun, jota myös vanhemmat pääsevät tarkkailemaan (tarvittaessa myös paperiversio mahdollinen). Mikäli oppilas haluaa suorittaa perinteisiä tasosuorituksia, on niiden järjestäminen mahdollista, ja sanallinen arviointi dokumentoidaan pilvipalveluun. Soitto/laulutaitoon kuuluvat yhteismusisoinnin taidot. Opettajat järjestävät yhdessä oppilaan kanssa oppilaan etenemistä mielekkäimmin tukevia mahdollisuuksia soittaa yhdessä muiden kanssa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi opiston jousiorkesteri, lyömäsoitinryhmät, bändit, kamarimusiikkikokoonpanot tai vaikkapa parityöskentely kaverin kanssa. Opiston henkilökuntaan kuuluu säestäjiä, joiden kanssa voidaan harjoitella ohjelmistoa, ja olla tätä kautta tekemässä musiikkia yhdessä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus musisoida yhdessä muiden kanssa.

Musiikkitaito
Musiikkitaidon opinnot rakentuvat perusopinnoissa neljästä vuoden kestävästä opintokokonaisuudesta. Tuntien pituus on 45 minuuttia, ja tunteja pidetään viikoittain lukuvuoden ajan. Kun oppilas aloittaa opintonsa, hän osallistuu musiikkitaidon perusteet -kurssille (Minä ja musiikki), jolla tutustutaan eri musiikin lajeihin, soittimiin, musiikin hahmottamisen ja kirjoittamisen perusteisiin, yleisiin musiikin lainalaisuuksiin ja sanastoon. Seuraavana vuonna oppilas osallistuu musiikkitaidon improvisaatio-kurssille (Musisoiden ja improvisoiden), jossa musiikin hahmottamiseen tutustumista jatketaan improvisaation mahdollisuuksien kautta. Samalla jatketaan musiikin tyylikausiin ja erilaisiin musiikkeihin tutustumista, improvisaatiopohjaisen tekemisen kautta. Sävellyskurssi (Säveltäen ja sovittaen) on musiikkitaidon kolmas kurssi, ja sillä tutustutaan musiikkiin säveltämisen näkökulmasta ja kokeillaan erilaisia tapoja tehdä ja tuottaa musiikkia. Samalla tutustutaan eri historiallisten vaiheiden sävellysajatuksiin ja -tekniikkoihin, ja kokeillaan niitä itse. Improvisaation ja säveltämisen kautta tehtyä musiikkia jalostetaan yhdessä soitto/laulutaidon opetuksen kanssa. Neljäs musiikkitaidon kurssi on musiikkiteknologia-kurssi (Musiikki arjessa), jossa aikaisempien vuosien osaamista nivotaan yhteen teknologian avustamana: tehdään nuotteja, tallennetaan esityksiä, opetellaan hahmottamista esimerkiksi pelien muodossa, tutustutaan miksaamiseen ja äänentoiston toteuttamiseen, ja muihin taitoihin, joita elinikäisellä musiikillisella matkalla tarvitaan.

Valinnaiset opinnot
Valinnaiset opinnot koostuvat esiintymisistä, konserttikäynneistä, projekteista, kursseista ja produktioista, jotka jatkavat oppilaan opintojen yksilöllistämistä yhdessä oppilaslähtöisen soitto/laulutaidon ja musiikkitaidon tekemislähtöisyyden kanssa. Omien opettajiensa kanssa oppilas valitsee opiston tarjonnasta itselleen mielekkäitä valinnaisia opintoja, joista tärkein on esiintyminen. Kappaleiden esittäminen on luonnollinen osa musiikkia ja sen oppimista, ja siksi kaikkia oppilaitamme tuetaan esiintymisessä ja siihen oppimisessa. Esiintymistilanteen kuitenkin järjestetään niin, että esiintyminen on mieluisaa. Kaikki oppilaat ovat erilaisia, ja siksi heitä kuunnellaan: toinen voi esiintyä oppilaskonsertissa, toinen bändin keikalla, kolmas vaikkapa omassa luokassa omille sukulaisilleen. Tavoitteena on, että kaikki oppilaamme esiintyisivät kerran lukukaudessa. Valinnaiset opinnot, vaikkapa osallistuminen laulunkirjoituspajaan, dokumentoidaan pilvipalveluun omien opettajien kanssa. Perusopintojen päätteeksi valinnaisiin opintoihin voidaan liittää mahdollinen perusopintojen päättötyö, jos oppilas ja opettaja päätyvät siihen, että tämmöinen on mielekäs tehdä.

Oppilaspaikat
Oppilaat valitaan perusopintojen oppilaspaikoille tutustumisvuoden perusteella. Keväällä uusiksi oppilaiksi hakeneiden, ja heidän huoltajiensa kanssa, käydään motivaatio/info-keskustelu, jossa tutustutaan opiston toimintaan, opintoihin siellä ja keskustellaan kotiväen roolista opintojen tukijana. Opintojen ensimmäinen vuosi on tutustumisvuosi, ja sen jälkeen opettajan aloitteesta käydään uusi keskustelu, mikäli vuoden perusteella oppilaspaikan pitämistä ei ole mielekästä jatkaa, tai oppilaan tilanne muuten vaatii selvittämistä. Opintonsa aloittamalla oppilas ja kotiväki sitoutuvat opinto-ohjelman noudattamiseen. Perustason opinnot tulisi saada valmiiksi sinä vuonna kun oppilas täyttää 18 vuotta. Pääaineisilla laulajilla ikäraja on 20 vuotta. Perustelluista syistä oppilas voi anoa rehtorilta opintoihin jatkoaikaa vuodeksi kerrallaan.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Syventävien opintojen rakenne
Syventävissä opinnoissa oppilas jatkaa kiipeämistään ja itsensä kehittämistä musiikkiopiston tikapuilla. Jako soitto/laulutaitoon ja musiikkitaitoon säilyy perusrakenteena, samoin valinnaiset opinnot. Syventävät opinnot huipentuvat lopputyöhön, jossa oppilas käyttää hyödykseen opistossa oppimiaan taitoja.

Syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla yhdessä opettajiensa kanssa. Oppilaan musiikillinen ilmaisukyky syventyy ja hän pystyy asettamaan itselleen selkeitä opinto- ja harjoittelutavoitteita. Hän osaa kuunnella musiikkia kriittisellä ja analyyttisellä korvalla, omia mielipiteitä muodostaen, ja liittämään kuulemansa musiikinhistorian laajempiin raameihin. Oman ilmaisukyvyn kanavina toimivat oma instrumentti, improvisaatio ja säveltäminen, yhteismusisointi ja oman musiikillisen toiminnan tallentaminen.

Syventävät opinnot tulee suorittaa loppuun sinä lukuvuonna kun oppilas täyttää 22 vuotta. Laulajilla tämä ikä on 24 vuotta.

Syventävien opintojen opintokokonaisuuksien laajuudet on ilmaistu tarkemmin edeltävässä havainnekuvassa.

Soitto/laulutaito
Soitto/laulutaidon opiskelu jatkuu syventävissä opinnoissa perusopintojen pohjalta. Tunnin pituus on 45 tai 60 minuuttia oppilaan tilanteen mukaan rehtorin päätöksellä. Syventävissä opinnoissa oppilaan tason nimitys on ”syventävien opintojen oppilas”. Soitto/laulutaidon opinnot etenevät tavoitetaulun avulla, oppilaan omaa ääntä etsien.

Musiikkitaito
Musiikkitaidon syventävissä opinnoissa (Syventävä musiikkitaito) oppilas valitsee itselleen kiinnostavimman suuntautumisen: joillekin se voi olla paneutumista musiikin teoreettisiin ulottuvuuksiin, joillekin osaamisen syventämistä vaikkapa säveltämisen ja musiikkiteknologian alueella. Opetus järjestetään syventävissä opinnoissa mahdollisimman yksilöllisesti. Syventävien opintojen kokonaistavoitteena on kehittää edelleen musiikin perusopinnoissa saavutettuja tietoja ja taitoja niin, että oppilas saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin. Musiikkitaidon oppituntien pituus on syventävissä opinnoissa 60 minuuttia.

Valinnaiset opinnot
Syventävien opintojen valinnaiset opinnot jatkavat soitto/laulutaidon ja musiikkitaidon yhteen liittämistä. Syventävissä opinnoissa olevia oppilaita suunnataan oma-aloitteisuuteen ja itse tekemiseen esim. yhteismusisoinnin järjestämisessä tai oman musiikin tuottamisessa. Valinnaiset opinnot rakennetaan mahdollisimman hyvin oppilaan tarpeita vastaaviksi, ja niitä voidaan suunnata jo etupainotteisesti lopputyön tekemiseen.

Lopputyö
Lopputyön aihe ja sisältö ovat vapaasti oppilaan valittavissa. Lopputyö voikin olla esimerkiksi itse järjestetty konsertti, oman sävellyksen tekeminen – kenties esittäminenkin – sovitustyö opiston orkesterille tai vaikkapa opiston tanssiesityksen äänentoiston toteuttaminen. Lopputyön toteuttamista ohjaavat oppilaan omat opettajat, ja kokonaisuus pyritään rakentamaan mahdollisimman hyvin oppilaan omaa musiikillista suuntautumista tukevaksi. Lopputyöhön oppilasta ohjaavat sekä soitto/laulutaidon että musiikkitaidon opinnot – ne yhtyvät lopputyössä, havainnekuvan tikapuiden tapaan

Lisäopetus
Arkipelagissa voidaan antaa syventävien opintojen jälkeistä lisäopetusta opinnoissaan hyvin menestyneille oppilaille, jotka tähtäävät musiikkialan ammattiopintoihin, mutta jotka eivät ikänsä vuoksi voi vielä hakeutua ammattikoulutukseen. Tavoitteena on tukea näiden motivoituneiden nuorten kehitystä kohti ammatillisia musiikkiopintoja.

AIKUISTEN OPETUS, YLEINEN OSASTO JA ERILAISET OPPIJAT

Aikuisille suunnatut opinnot ovat niille oppijoille, jotka eivät ikänsä puolesta sovellu perusopintoihin tai syventäviin opintoihin. Aikuisille suunnatun opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin perusopinnoissa ja syventävissä opinnoissa. Opetusta annetaan 30 tai 45 minuutin oppitunteina, oppilaan tilanteen mukaan. Opintojen yläaikaraja on 29 vuotta. Aikuisopiskelija saa opinnoistaan todistuksen.

Mikäli opiston varsinaiset kuntien tukemat oppilaspaikat ovat täynnä, oppilas voi aloittaa opintonsa yleisellä osastolla, jolloin hän joutuu itse maksamaan kunnan tukeman osuuden opintojensa kustannuksista. Yleisellä tasolla opiskelevien oppilaiden opiskelu voi edetä ilman taitotauluja ja ikärajoja. Opetuksen sisällöstä ja järjestelyistä voidaan sopia oppilaskohtaisesti. Oppitunnin pituus määräytyy oppilaan valinnan mukaan. Yleisellä tasolla on mahdollista suorittaa perusopintojen ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksia. Yleisen osaston opinnoista oppilas saa todistuksen.

Mikäli oppilas ei vamman, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaisesti, voidaan opetussuunnitelman tavoitteita yksilöllistää vastaamaan oppilaan edellytyksiä. Oppilaan mukautettu opetussuunnitelma laaditaan niin, että hän pystyy omaksumaan annetun opetuksen.

 

3. TANSSIN OPETUS ARKIPELAGISSA

OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET JA OPINTOJEN ETENEMINEN

Tanssin laajan oppimäärän tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus harrastaa tanssia pitkäjänteisesti, kokea ja vaalia tanssin iloa, ja luoda tätä kautta kasvualusta elinikäiselle tanssisuhteelle. Opetus antaa monipuolisen kuvan tanssista. Samalla se tukee oppilaan henkistä kasvua, oman identiteetin muotoutumista, luovuutta ja sosiaalisia taitoja. Opinnot tarjoavat valmiuksia hakeutua myöhemmin tanssin jatko-opintojen piiriin.

Perustana on käsitys ihmisestä kehollisena ja henkisenä kokonaisuutena. Opetuksen lähtökohtana
on ryhmäopetuksesta huolimatta yksilöllisyys. Opetus kannustaa tanssin tasapainoiseen ja monipuoliseen harrastamiseen sekä terveelliseen liikkumiseen ja elämäntapaan. Oppilas oppii ymmärtämään harjoittelun merkityksen, oppii arvostamaan muiden taidealojen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä oppii arvostamaan omaa ja muiden työtä. Tanssi tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua, luovuutta ja taiteellista ilmaisukykyä. Esiintyminen onkin tärkeä osa opintoja. Oppilas saa tanssinopetuksesta tarvittavaa tietoa ja taitoa, jotta hän kykenee itsenäiseen työskentelyyn, kantamaan vastuuta opiskelustaan ja omasta elämästään.

Arviointi on opiston tanssin opiskelijoille osa säännöllistä opiskelua. Arvioinnin tehtävänä on tukea ja ohjata oppilaan kehittymistä ja edistymistä. Hyvä itsetunto, tanssivalmiuksien kehittäminen sekä omaehtoinen itsensä kehittäminen ovat pääasiallisia tavoitteita oppilasarvioinnissa. Arviointi on jatkuvaa ja se katsoo eteenpäin ja pohjaa oppilaan vahvuuksille. Arvioitavana on sekä oppimisprosessi että lopputulos. Nämä voidaan yhdistää tai arvioida tilanteesta riippuen myös erillisinä osioina, kuitenkin niin, että ne antavat kokonaisvaltaisen kuvan oppilaan edistymisestä ja vahvuuksista. Jatkuvan palautteen tärkein muoto on oppitunneilla käyty kommunikaatio opettajan ja oppilaan sekä tanssiryhmän kanssa. Keskusteleva palaute kehittää sekä oppilaiden itsearviointitaitoja että taitoja analysoida muiden työskentelyä. Produktiot, esitykset, näytökset, katselmukset tms. antava niin ikään foorumin oppilas-opettaja-arvioinnille, kuten myös vertaisarvioinnille. Opettajat myös pitävät oppilaiden huoltajat ajan tasalla opintojen etenemisestä/arvioinnista päivittämällä säännöllisesti ja tarpeen mukaan oppilaiden portaaleja pilvipalvelussa. Tällöin arviointi myös dokumentoituu talteen.

Tanssin opintoihin voidaan liittää musiikin opintoja. Näiden opintojen avulla oppilas oppii ymmärtämään ja sisäistämään musiikkia, johon tanssii, sekä saa samalla riittävän musiikillisen
yleissivistyksen.

Arkipelag tekee tiivistä yhteistyötä tanssin ja musiikin oppilaiden kanssa. Yhteistyöprojekteja, jossa lapset ja nuoret saavat yhdessä harjoittaa ja esittää erilaisia esityskokonaisuuksia, tehdään säännöllisesti.

Laajan oppimäärän mukaista opetusta annetaan lapsille, nuorille ja aikuisille.

VARHAISIÄN TANSSIKASVATUS ELI LASTENTANSSI

Tehtävät ja tavoitteet
Lastentanssin tavoitteena on tutustuminen oman kehon toimintaan ja mahdollisuuksiin leikin ja perusliikunnan avulla. Tutustuminen eri tanssilajeihin tapahtuu painottaen kokemuksellista oppimista, tarkoituksena herättää lapsessa tanssin iloa ja toteuttaa omaa tanssin ilmaisua.
Lastentanssissa esiintyminen on luonnollinen osa opintoja ja erilaisissa esiintymistilanteissa
lapsi pystyy turvallisesti tutustumaan luontevaan esiintymiseen sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä.

Varhaisiän tanssikasvatus luo pohjaa myöhempiä tanssiopintoja varten.

Oppiaine, oppilaat ja tuntimäärät
Oppiaineen nimi on lastentanssi, johon sisältyy luova aines, fyysismotoriset harjoitukset, musiikkiliikunta, baletin ja nykytanssin tanssitekniikan perusvalmiudet ja tanssit.

Lastentanssiopinnot voi aloittaa jo 4 vuoden iässä. Opetukseen ilmoittaudutaan mukaan. Lastentanssin jälkeen voidaan siirtyä, oman kehittymisen mukaan, seuraaviin edistyneempiin tanssiryhmiin.

Lastentanssin oppitunnin pituus on pääsääntöisesti 45 minuuttia vähintään kerran viikossa.

PERUSOPINNOT

Tehtävät ja tavoitteet
Tanssin perusopintojen tarkoituksena on, että oppilas luo omakohtaisen, kokemuksellisen suhteen tanssiin ja sitä kautta sitoutuu pitkäjänteiseen työskentelyyn tanssin parissa. Opintojen aikana oppilas harjoittelee ja kehittää valitsemaansa tanssinlajin tai -lajien keskeisiä fyysis-motorisia ja ilmaisullisia taitoja.

Tavoitteena on, että oppilas pystyy kehittämään omaa tanssillista ilmaisuaan, oppii tanssin lajikohtaisia tekniikoita, kehon tuntemusta ja esiintymistä. Opintojen tulee olla myös muutoin tanssiin liittyen yleissivistäviä, oppilaan tulee hallita valitsemansa tanssilajin perusliikkeiden sanastoa sekä muuta tanssitaiteen perussanastoa sekä oppia lajiin liittyvää tapa- ja opiskelukulttuuria. Perusopintojen aikana oppilas harjoittelee tanssin hienomotoriikkaa ja kykenee erottamaan karkeamotoriikan ja hienomotoriikan eron omassa ilmaisussa. Perusopinnoissa pyritään tietoisesti kehittämään myönteistä ja luontevaa suhdetta omaan kehoon.

Oppiaineet ja opetus
Perusopintojen alkaessa oppilas valitsee joko modernin tanssin/nykytanssin, baletin tai streetdancen pääaineekseen. Tämän lisäksi hän voi halutessaan valita sivuaineeksi jonkin muun tanssilajin ja valita lisäksi lyhytkurssin tai useita kursseja jostain muusta tanssilajista, opiston järjestämien kurssien puitteissa.

Perusopintoihin kuuluu olennaisena osana aktiivinen osallistuminen erilaisiin tanssiesityksiin sekä tanssijana että katselijana. Oppilas oppii ilmaisemaan haluamaansa sisältöä oppimansa tekniikan avulla ja vahvistaa näin omaa yksilöllistä luovuuttaan ja ilmaisukykyään sekä saa varmuutta esiintymiseensä. Esiintymisiin valmistauduttaessa oppilas totuttelee itsenäiseen vastuulliseen työskentelyyn yksilönä ja ryhmän jäsenenä, sekä harjoitusperiodin aikana että itse esiintymistilanteissa.

Tanssin perusopinnot on jaettu kolmeen tasoon/opintokokonaisuuteen, jotka on laajuuksineen esitetty edellä kaavakuvana. Seuraavassa tasojen kuvaukset:

Taso 1 = Tutustu ja totuttele
Pääaineen tyyliin, tekniikkaan ja ilmaisuun tutustuminen ja totutteleminen.

Taso 2 = Harjoittele ja hallitse
Pääaineen tyylin, teknikan ja ilmaisun harjoitteleminen ja hallitseminen.

Taso 3 = Kehitä ja kasvata
Pääaineen tyylin, tekniikan ja ilmaisun edelleenkehittäminen ja kasvattaminen kohti syventäviä opintoja

Opetusmäärät:
Oppitunnin pituus on 60-90 minuuttia. Oppitunteja voi olla viikoittain yksi tai useampia. Opiskeluaika on oppituntien määrästä riippuen noin 7 vuotta.

Lastentanssi

Valmistavat opinnot

Tanssin perusteet 1
1 x vko

Perusopinnot

Tanssin perusteet 2
1 x vko
1. luokka Tekniikka 1 x vko Yleiset 1 x vko
Erityisesti oman tanssilajin historiaan ja nykyisyyteen tutustuminen.
2. luokka Tekniikka 1 x vko Yleiset 1 x vko
Erityisesti musiikin ja tanssin suhde.
3. luokka Tekniikka 1 x vko Yleiset 1 x vko
Erityisesti ryhmässä improvisointi.
4. luokka Tekniikka 1 x vko Yleiset 1 x vko
Soolon tai variaation esittäminen
5. luokka Tekniikka 1 x vko Yleiset 1 x vko
Erityisesti ryhmäkoreografian tekeminen
Jazz tai nyky 1 x vko
Vapaavalintainen tunti

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Tehtävät ja tavoitteet
Syventävissä opinnoissa tanssiopinnot painottuvat oppilaan valitsemalla tavalla, hänen vahvuuksiensa mukaan. Opintojensa aikana oppilas suunnittelee ja toteuttaa opettajan ohjauksessa tanssin laajan oppimäärän lopputyön.

Syventävissä opinnoissa keskitytään monipuolisempaan tanssilliseen ilmaisuun ja ajatteluun.
Oppilas kehittää edelleen perusopinnoissa oppimaansa tekniikoita ja osaamista sekä tanssin ja taiteen tuntemusta. Tanssiin haetaan monipuolisempaa ja vaikeusasteeltaan vaativampaa otetta. Oma tanssillinen ajattelu, ymmärrys tekniikan, ilmaisullisen muodon ja ilmaisun sisällön välisestä yhteydestä, vahvistuu. Tanssissa keskitytään suorituspuhtauteen ja ilmaisuun. Esiintyminen on perusopintojen lailla tärkeä osa syventäviä opintoja.

Syventävissä opinnoissa oppilas opettelee fyysisten ominaisuuksien lainalaisuudet ja oppii hyödyntämään niitä omassa harjoittelussaan. Opintojen aikana oppilas oppii tuntemaan omaa kehoaan yhä paremmin, sen mahdollisuudet, rakenteet ja liikkumisen periaatteet omassa liikeilmaisussaan. Oppilas ymmärtää myös fyysisten ominaisuuksien ja taitojen tasapuolisen kehittämisen merkityksen sekä oppii kuuntelemaan omaa kehoaan eli osaa arvioida harjoittelun ja levon oikean suhteen.

Tanssin tuntemuksen tavoitteena on, että oppilas oppii pääpiirteittäin suomalaisen ja ulkomaisen taidetanssin kehittymisen keskeiset vaiheet, opiskellen tanssin historiaa monipuolisesti, sekä avartaa käsitystään tanssista, osallistuen itse eri tanssilajien opetukseen tai tarkkailemalla katselijana.

Tanssin syventävät opinnot muodostavat yhden opintokokonaisuuden, joka pitää sisällään lopputyön (ks. alla). Seuraavassa syventävien opintojen tason kuvaus:

Syventävien opintojen taso = Syvennä ja sisäistä. Ymmärrä ja yksilöidy.
–       Pääaineen tanssiteknisen osaamisen syventäminen, oman tanssillisen ajattelun laajentaminen, omien ilmaisutapojen löytäminen. Katse tulevaan.

Lopputyö
Lopputyö voi olla esimerkiksi soolotanssi, ryhmätanssi tai koreografia. Lopputyöhön kuuluu kirjallinen osio. Lopputyöhön voidaan liittää myös haluttaessa muita taideaineita osaksi harjoittelu- ja työstämisprosessia. Vähintään kaksi tanssialan ammattilaista arvioi syventävien opintojen lopputyön, ja suullinen arviointi dokumentoidaan pilvipalveluun ja osaksi oppilaan todistusta.

Opetusmäärät
Oppitunnin pituus on pääsääntöisesti 90 minuuttia. Opetustuntien määrä vaihtelee oppilaskohtaisesti, mutta vähintään viikkotunteja on kaksi. Opiskeluaika on noin 3 vuotta riippuen oppituntien määrästä sekä osallistumisesta ylimääräisiin projekteihin.

Syventävät opinnot

6. luokka Tekniikka 1 x vko Yleiset 1 x vko
Erityisesti tanssin ohjaaminen
Jazz tai Nyky vapaavalintainen tunti
1 x vko
7. luokka Tekniikka 1 x vko Yleiset 1 x vko
Erityisesti projektityö
Jazz tai Nyky vapaavalintainen tunti
1 x vko
8. luokka Tekniikka 1 x vko Yleiset 1 x vko Jazz tai Nyky vapaavalintainen tunti
1 x vko
Päättötyö
Taitojen soveltava vuosi

Tanssiopintojen eteneminen -taulukko (pdf)

AIKUISTEN OPETUS JA ERILAISET OPPIJAT

Aikuisille järjestettävä tanssin opetus seuraa perusopintojen ja syventävien opintojen tavoitteita ja sisältöä.

Mikäli oppilas ei vamman, sairauden tai muun näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi kykene opiskelemaan opetussuunnitelman mukaan, laaditaan oppilaalle henkilökohtainen opetussuunnitelma, josta ilmenevät itse opetuksen sisältö ja tavoitteet ja tarvittavat tukitoimet.