Läroplan 2018-

1. Musikinstitutet Arkipelag Verksamhetsidé | Värderingar och inlärningsuppfattning | Verksamhetskultur och arbetssätt | Inlärningsmiljö och samarbete | Musik- och dansundervisningens uppbyggnad och omfattning

2. Musikundervisning i Arkipelag Undervisningens allmänna målsättningar och studiernas framskridande: stegmodellen | Musikfostran i tidig ålder | Grundstudier | Fördjupade studier | Vuxenutbildning, allmän avdelning och elever med specialbehov

3. Dansundervisning i Arkipelag Undervisningens allmänna målsättningar och studiernas framskridande | Dansundervisning i tidig ålder, barndans | Fördjupade studier | Vuxenstudier och elever med specialbehov

1. MUSIKINSTITUTET ARKIPELAG

VERKSAMHETSIDÉ

Arkipelag organiserar målinriktad grundundervisning i musik och dans enligt en omfattande lärokurs som avancerar från nivå till nivå. Målet är att skapa förutsättningar för ett livslångt förhållande till kultur, att stöda elevernas mentala utveckling, förstärka deras personlighet samt att utveckla deras kreativitet och sociala färdigheter.

Arkipelag utgör en kulturell resurs inom sitt verksamhetsområde och är en del av kommunernas/städernas identitet. Arkipelag representerar samtidigt sakkunnighet och deltagande inom konstutbildning i regionen. Det tvåspråkiga musikinstitutet svarar för elevernas, familjernas samt andra läroanstalters och institutioners kulturella behov: Arkipelag organiserar en omfattande konsert- och framträdandeverksamhet inom sin region och samarbetar aktivt med läroanstalter och andra samarbetsinstitutioner inom sitt verksamhetsområde. Åbolands skärgård sätter sin egen prägel på verksamheten och musikinstitutet strävar till att efter bästa förmåga betjäna alla institutioner, oberoende av deras läge.

VÄRDERINGAR OCH INLÄRNINGSUPPFATTNING

I Arkipelag kommer eleven alltid i första rummet, för vi anser att läroanstalten finns till för eleven. Vi fungerar enligt lärarens etiska ed: vi ger god undervisning enligt vår bästa förmåga. Som utgångspunkt för undervisningen står ett personligt bemötande av elevens behov, ett personligt möte. För oss innebär lärande och undervisning en process som erbjuder upplevelser och glädje åt alla inblandade. Vårt mål är att på bästa sätt motivera eleven och därmed tända en livslång gnista för musik och dans.

Vi tror på jämlikhet, internationalitet, mångkultur, mångspråkighet, opartiskhet, gemenskap och att lära sig tillsammans. Kreativitet, uppmuntran till kreativitet och att hitta elevens egen röst är viktigt för oss. Samtidigt följer vi vår tid och dess nya vindar. Arkipelag är en plats där alla kan vara delaktiga, skapa, medverka och utveckla sig själva tillsammans med andra.

VERKSAMHETSKULTUR OCH ARBETSSÄTT

Arkipelag tror på kontinuerlig utveckling och livslångt lärande både som läroanstalt och på individuell nivå. Grunden för detta skapas av vår särskilt engagerade och kunniga lärarkår samt av de bästa utrymmen och instrument som finns att tillgå. För att institutet ska kunna följa sin tid och leva i samma värld som barn och unga, erbjuder Arkipelag sina lärare möjlighet till skolning och utveckling av sitt kunnande. Arkipelag ser läroanstaltens verksamhet som en ständigt föränderlig process som kan utvecklas och bli allt bättre från år till år.

Ur elevens synvinkel är det viktigt att dennes röst blir hörd. Kreativitet, att göra själv, deltagande och att bli accepterad är verksamhetskulturens kärna. Undervisningens uppgift är att handleda eleven till ett koncentrerat, målmedvetet och långsiktigt arbete, till konstruktiv verksamhet som individ och som medlem i en grupp. Arkipelag organiserar möjligheter till uppträdanden åt sina elever som en del av studierna och samtidigt också möjligheter att njuta av kultur även som lyssnare och åskådare. Olika evenemang och uppträdandemöjligheter är en naturlig del av Arkipelags verksamhet och studievardag. Uppträdanden rangordnas inte, utan ett litet framträdande är för eleven lika betydelsefullt som framgångar på de stora estraderna. Medverkan i skapandet av ett musik- eller dansframträdande, att förstå de teknologiska dimensionerna av inlärningen samt att stöda kreativt tänkande är också betydande i vår verksamhetskultur.

Elevernas studieframgångar dokumenteras i en molntjänst som förutom eleven också elevens familj har tillgång till. På så vis kan familjen delta i och stöda inlärningen. Elevens studieframgångar stöds med hjälp av proaktiv och kontinuerlig utvärdering, som dokumenteras i tjänsten. Av studierna skapas därmed en digital portfolio som eleven senare kan ha både nytta och glädje av. Institutet utvärderar sina elever för att bättre kunna handleda dem i studierna. Vi funderar på vad ett gott kunnande innebär. Den respons vi ger är konstruktiv och framåtblickande, den grundar sig på elevens starka sidor och är i enlighet med undervisningens mål. Vårt utvärderande arbete är fortgående och dess viktigaste forum är kommunikationen mellan elev och lärare, som vi också strävar till att familjen deltar i. I utvärderingen använder vi oss också av utvärdering elever emellan, gemensamma utvärderingar av framträdanden samt målsättningstabeller, i vilka elevens framgångar utförligt sparas. Också annan muntlig utvärdering dokumenteras via lärarens portal i molnet och blir till en del av elevernas betyg.

Läroplanens tidsenlighet granskas årligen. Läroanstalten utövar även regelbunden självbedömning. Verksamheten utvecklas genom att samla information från elever, vårdnadshavare, lärare och läroanstaltens samarbetsinstitutioner, och i ljuset av de insamlade uppgifterna omformas vardagsarbetet för att skapa en allt bättre läroanstalt.

INLÄRNINGSMILJÖ OCH SAMARBETE

Arkipelag erbjuder sina elever en öppen, uppmuntrande och positivt tvåspråkig inlärningsmiljö. Målet är att erbjuda bästa möjliga förhållanden för olika elever att utveckla sig själva på ett mångsidigt och målmedvetet sätt. I samma omgivning lär eleverna sig att utvärdera sin egen inlärning, sitt kunnande och sina styrkor. I inlärningsmiljön tas musikens och dansens olika behov och även tekniska/teknologiska dimensioner i beaktande.

Arkipelag samarbetar med allt från enskilda hushåll till olika institutioner på internationell nivå. Den viktigaste formen av samarbete är kontakten med elevernas hem. Syftet med denna kontakt är att uppmuntra familjen att stöda elevens inlärning, vilket är elementärt i uppbyggandet av elevens studiemotivation.

MUSIK- OCH DANSUNDERVISNINGENS UPPBYGGNAD OCH OMFATTNING

Arkipelag erbjuder sina elever grundläggande konstutbildning enligt en omfattande lärokurs, vilket innebär en helhet bestående av 1300 timmar (1 timme = 45 minuter). Denna helhet delas in i 800 timmar grundstudier och 500 timmar fördjupade studier. Uppbyggnaden av dessa helheter beskrivs senare separat för musik och dans.
På begäran utfärdar Arkipelag intyg över deltagande där studietid, studier samt eventuella projekt eleven deltagit i framgår.
Som avslutning på grund- och fördjupade studier utfärdas avgångsbetyg i enlighet med utbildningsnämndens grunder för läroplanen.

2. MUSIKUNDERVISNING I ARKIPELAG

UNDERVISNINGENS ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR OCH STUDIERNAS FRAMSKRIDANDE: STEGMODELLEN

Målsättningen med grundundervisningen i musik enligt en omfattande lärokurs är att skapa förutsättningar för ett gott förhållande till musik. Målet är att eleven ska utveckla sitt musikaliska kunnande och känna glädje över det hen lär sig. Undervisningen ger färdighet att självständigt utöva musik som hobby samt till att fortsätta musikstudierna på andra utbildningsnivåer enligt elevens egna målsättningar.

I studierna uppmuntras eleven att uppleva det estetiska, till kreativitet och skapande samt till att hitta nya lösningar. Då studierna framskrider lär eleven sig att känna igen sina musikaliska styrkor, sitt sätt att uttrycka sig genom musik och sin egen musikaliska röst. Undervisningen stöder eleven i utvecklandet av en positiv jagbild, en sund självkänsla och förmåga till växelverkan. Genom att göra och delta vägleds eleven till en förståelse av musikens betydelse som en del av kulturhelheten. Samtidigt lär sig eleven att lära och öva självständigt. Genom studierna upplever eleven sin hobby som en del av en levande och fungerande musikkultur och som en del av hela konstfältet genom att lyssna, skapa, förstå och göra.

MUSIKFOSTRAN I TIDIG ÅLDER

Uppgifter
Musikfostran i tidig ålder riktar sig främst till barn under skolåldern och innehåller musiklekskola och förberedande instrumentundervisning samt annan undervisning som är nära anknuten till dessa, till exempel miniband. Målet är att ge barnet musikaliska upplevelser, färdigheter, förbereda hen och skapa en god grund för ett kommande förhållande till musik och musikhobbyverksamhet. Barnet utvecklas och lär sig uppleva, höra och uttrycka sig själv med musikaliska medel.

Målsättningar
Barnets musikaliska minne och förmåga att lyssna till musik tränas upp med hjälp av upplevelser och lek. På det sättet stöds barnets emotionella, motoriska och sociala utveckling samt utvecklingen av hens medvetenhet. Undervisningsprogrammet innehåller bl.a. sång, användning av rytminstrument samt musiklyssning och man bekantar sig också med grunderna i att uppfatta musik.

Integrering av olika konstarter anknyts till musikfostran i tidig ålder genom att förena musik med bildkonst, litteratur, dans och dramatik.

Elever och timantal
Undervisningen i musikfostran i tidig ålder sker huvudsakligen i grupper bestående av 5-10 elever. Lektionerna är 30-45 minuter långa och hålls en gång i veckan.

Musikfostran i tidig ålder kan innehålla förberedande instrumentundervisning. Denna sker som gruppundervisning i grupper med 4-8 elever 30-60 minuter i veckan. Studietiden för förberedande instrumentundervisning bestäms utgående från barnets ålder. Barnet anmäls till kö för en studieplats på grundnivå senast det år hen fyller åtta år.

GRUNDSTUDIER

Grundstudiernas uppbyggnad
Grundstudierna byggs upp på två grundpelare: spel-/sångfärdighet och musikfärdighet. Sin spel-/sångfärdighet (bland annat hantering av sitt instrument, framföranden av stycken och möjligheter att uttrycka sig) utvecklar eleven på spel-/sånglektioner tillsammans med sin spel-/sånglärare. På lektionerna i musikfärdighet bekantar man sig däremot i grupp med att uppfatta och förstå musik, med musikhistoria och olika slags musik, improvisation, komposition och musikteknologi. De båda grundpelarna förenas genom samspel, projekt och produktioner, kompositions- och arrangemangsarbeten eller varför inte konsertbesök. Dessa kan eleven med lärarens handledning valfritt välja som delar av sin inlärning så, att valen stöder elevens utveckling i sin hobby på bästa möjliga sätt. Spel-/sångfärdighet och musikfärdighet förenas även genom kommunikation lärare emellan och förverkligande av samarbetsprojekt.

Grundstudiernas studiehelheter och deras omfattning har beskrivits noggrannare i tidigare bildexempel.

Spel-/sångfärdighet
Studierna i spel-/sångfärdighet består av studiehelheterna 1, 2 och 3 (i sång 1 och 2), eller med andra ord av nivåer. Efter Nivå 1 förlängs elevens lektion från 30 minuter till 45 minuter minuter om läraren anser att det finns behov. Efter Nivå 2 kan eleven om hen så önskar få undervisning också i ett annat instrument. Tillstånd till detta beviljas av rektorn. Studierna framskrider med hjälp av målsättningstavlor: läraren handleder eleven genom fortgående utvärdering och fyller samtidigt i elevens personliga målsättningstavla i enlighet med dennes framsteg. Då tillräcklig färdighet och repertoar har uppnåtts avancerar eleven till nästa studiehelhet för att vidare utveckla sitt kunnande. Grundmallen för målsättningstavlorna finns på institutets internetsidor www.arkipelagmusik.fi, och i praktiken dokumenteras framstegen i molntjänsten som också föräldrarna har tillgång till (pappersform också möjlig vid behov). Även samspel är en del av spel-/sångfärdighet. Lärarna skapar tillsammans med eleven möjligheter att spela tillsammans med andra som på ett tilltalande sätt stöder elevens utveckling. Sådana möjligheter kan vara till exempel institutets stråkorkester, slagverksgrupper, band, kammarmusikensembler eller varför inte arbete i par vänner emellan. I institutets personal ingår ackompanjatörer som kan spela tillsammans med eleverna och hjälpa dem att öva in repertoar. Målet är att alla elever ska ha möjlighet att musicera tillsammans med andra.

Musikfärdighet
Grundstudierna i musikfärdighet består av en fyra år lång studiehelhet. Lektionernas längd är 60 minuter och de hålls en gång i veckan under läsåret. Eleven inleder sina studier i musikfärdighet vid ca. 9-10 års ålder. I den första grundkursen, Musikfärdighet 1 ( Musiken och jag),  bekantar man sig med olika musikgenrer, instrument, grunderna i att uppfatta musik, grunderna i notskrivning samt med allmänna musikaliska principer och ordförråd. Följande år deltar eleven i Musikfärdighet 2 (Musicera och improvisera), där man fortsätter bekanta sig med att uppfatta musik med hjälp av de möjligheter improvisation medför. Samtidigt fortsätter man bekanta sig med musikens stilepoker och olika slags musik med hjälp av improvisationsbaserade aktiviteter. I Musikfärdighet 3 (Musikskapande) bekantar man sig med musik ur ett kompositionsperspektiv och provar på olika sätt att skapa och producera musik. Den musik som skapats med hjälp av improvisation och komposition förfinas i samband med undervisningen i spel-/sångfärdighet. I Musikfärdighet 4 (Musik i vardagen) knyts kunnandet från de tidigare åren
samman och man bekantar sig med musikteknologi: man skriver noter, spelar in framträdanden, lär sig att uppfatta musik med hjälp av till exempel spel, bekantar sig med mixning och ljudåtergivning samt andra färdigheter som behövs på en livslång musikalisk resa.

Övrigt
Studierna består även av framträdanden, konsertbesök, projekt, kurser och produktioner. Dessa, i kombination med de elev- och aktivitetsorienterade studierna i spel-/sångfärdighet och musikfärdighet, individualiserar elevens studier ytterligare. Eleven väljer tillsammans med sina lärare valbara studier ur institutets utbud som intresserar hen. Den viktigaste delen av de valbara studierna är framträdanden. Att framföra stycken inför publik är en naturlig del av musiken och inlärningen, och därför stöds alla våra elever till att uppträda och lära sig stå på scen. Framträdandetillfället planeras dock så att uppträdandet känns roligt. Alla elever är olika och därför lyssnar vi på dem: någon kanske vill uppträda på en elevkonsert, en annan på en spelning med sitt band och en tredje till exempel i sitt eget klassrum inför släktingar. Målet är att alla våra elever ska uppträda åtminstone en gång per termin. Valbara studier, som till exempel deltagande i låtskrivarverkstäder, dokumenteras i molntjänsten tillsammans med de egna lärarna. Som avslutning på grundstudierna kan man som en del av de valbara studierna göra ett eventuellt slutarbete om eleven och läraren anser detta vara meningsfullt.

Studieplatser
Eleverna antas till grundstudieplatser på basis av ett bekantningsår. Under året bekantar man sig med institutets verksamhet, studierna och diskuterar familjens roll som stöd i studierna. På våren förs en diskussion med eleven över det gångna året och om det är meningsfullt att fortsätta studierna. Genom att inleda studier förbinder sig eleven och dennes familj att följa studieprogrammet. Studierna på grundnivå bör vara avklarade då eleven fyller 18 år. För elever med sång som huvudämne är åldersgränsen 21 år. Eleven kan av välgrundade skäl anhålla om förlängd studietid av rektorn för ett år åt gången.

FÖRDJUPADE STUDIER

De fördjupade studiernas uppbyggnad
I de fördjupade studierna fortsätter eleven avancera och utveckla sig själv på musikinstitutets stege. Fördelningen av spel-/sångfärdighet och musikfärdighet står kvar som grundstruktur, liksom även deltagande i övrig verksamhet.

De fördjupade studierna bör vara avklarade det läsår eleven fyller 21. För sångare är denna ålder 24. I de fördjupade studierna fortsätter studierna i spel-/sångfärdighet med grundstudierna som bas.. Lektionens längd är 45 eller 60 minuter beroende på elevens situation och rektorns beslut. Lektionerna i instrument-/sångfärdighet framskrider med hjälp av målsättningstavlan.

Spel-/sångfärdighet
I de fördjupade studierna fortsätter studierna i spel-/sångfärdighet. Grundstudierna står som utgångspunkt. Lektionens längd är 45 eller 60 minuter beroende på elevens situation och rektorns beslut. Under de fördjupade studierna benämns eleven som ”elev inom fördjupade studier”. Lektionerna i spel-/sångfärdighet framskrider med hjälp av målsättningstavlan, letande efter elevens egen röst.

Musikfärdighet
I de fördjupade studierna i musikfärdighet (Fördjupad musikfärdighet) väljer eleven själv en inriktning som intresserar: för någon kan detta innebära att koncentrera sig på musikteoretiska dimensioner, för en annan att fördjupa sina kunskaper i till exempel komposition och musikteknologi. I de fördjupade studierna planeras undervisningen så individuellt som möjligt. De fördjupade studiernas helhetsmålsättning är att vidare utveckla de kunskaper och färdigheter som inhämtats under grundstudierna så, att eleven får färdighet att självständigt fortsätta utöva musik som hobby eller inleda yrkesstudier. Lektionernas längd i de fördjupade studierna är 60 minuter.

Övrigt
Studierna på fördjupad nivå fortsätter att knyta samman spel-/sångfärdighet och musikfärdighet. De elever som studerar på fördjupad nivå handleds till eget initiativtagande och görande vad gäller till exempel att organisera samspel eller producera egen musik. Studierna byggs upp att motsvara elevens behov så bra som möjligt och de kan redan i ett tidigt skede innefatta planering av slutarbetet.

Slutarbete
Eleven får fritt välja ämne och innehåll för slutarbetet. Arbetet kan bestå av att till exempel arrangera en egen konsert, komponera – och kanske rent av framföra – ett eget stycke, göra ett arrangemang för institutets orkester eller varför inte ansvara för ljudåtergivningen för en av institutets dansuppvisningar. Genomförandet av slutarbetet handleds av elevens egna lärare och man strävar till att bygga upp helheten så att den på bästa möjliga sätt stöder elevens musikaliska fokus. I slutarbetet använder eleven sina kunskaper i både spel-/sångfärdighet och musikfärdighet – ämnena förenas i slutarbetet enligt illustrationen av stegmodellen.
Planeringsblankett för slutarbete » 

Tilläggsundervisning
Arkipelag kan efter de fördjupade studierna erbjuda tilläggsundervisning åt framgångsrika elever som siktar på yrkesstudier, men som på grund av sin ålder ännu inte kan söka till en yrkesutbildning. Målet är att stöda dessa motiverade ungdomars utveckling mot yrkesinriktade musikstudier.

VUXENUTBILDNING

De studier som riktar sig till vuxna är till för de elever som på grund av sin ålder inte lämpar sig för grund- eller fördjupade studier. Målsättningarna och innehållet för vuxenstudier är samma som för grund- och fördjupade studier. Lektionernas längd är 30 eller 45 minuter beroende på elevens situation. Den övre åldersgränsen för studierna är 29 år. Vuxeneleven får betyg för sina studier.

ALLMÄN AVDELNING

Ifall de studieplatser som stöds av kommunerna är fullsatta kan eleven inleda sina studier på den allmänna avdelningen. Då är hen tvungen att själv betala den del av sina studiekostnader som kommunen annars står för. På den allmänna avdelningen kan elevernas studier framskrida utan målsättningstavlor och åldersgränser. Undervisningens innehåll och utformning planeras individuellt. Lektionernas längd fastställs enligt elevens önskemål. Det är möjligt att avlägga studiehelheter på grund- och fördjupad nivå på den allmänna avdelningen. Eleven får betyg för studier på den allmänna avdelningen.

ELEVER MED SPECIALBEHOV

Ifall eleven på grund av en skada, sjukdom eller av andra med dessa jämförbara skäl inte förmår studera enligt läroplanen, kan läroplanens målsättningar anpassas för att motsvara elevens förutsättningar. Den för eleven anpassade läroplanen utarbetas så att hen kan tillgodogöra sig undervisningen.

3. DANSUNDERVISNING I ARKIPELAG

UNDERVISNINGENS ALLMÄNNA MÅLSÄTTNINGAR OCH STUDIERNAS FRAMSKRIDANDE

Målsättningen med den omfattande lärokursen för danslinjen är att ge eleven möjlighet att utöva dans på lång sikt samt att uppleva och värna om dansglädje. På så vis skapas en grogrund för ett livslångt förhållande till dans. Undervisningen ger en mångfacetterad bild av dans och stöder samtidigt elevens mentala utveckling, kreativitet och sociala färdigheter samt hjälper hen att forma sin egen identitet. Genom studierna får eleven beredskap att senare vidareutbilda sig inom dans.

Undervisningen grundar sig på uppfattningen om människan som en kroppslig och andlig helhet. Utgångspunkten för studierna är individualitet även om undervisningen sker i grupp. Undervisningen uppmuntrar till ett balanserat och mångsidigt utövande av dans samt till sund träning och goda levnadsvanor. Eleven lär sig att förstå vikten av övning, att uppskatta samarbete med andra konstformer och att uppskatta sitt eget och andras arbete. Dansen stöder elevens helhetsutveckling, kreativitet och konstnärliga uttrycksförmåga. Framträdanden är en viktig del av studierna. Via dansundervisningen får eleven den kunskap och de färdigheter hen behöver för att kunna arbeta självständigt och ta ansvar för sina studier och sitt liv.

Utvärdering är en del av den regelbundna undervisningen för institutets danselever och tanken är att den ska stöda och vägleda elevens utveckling och framsteg. De huvudsakliga målsättningarna med utvärderingen av eleverna är god självkänsla, utveckling av dansfärdigheter samt egeninitierad självutveckling. Utvärderingen är fortgående, framåtblickande och baserar sig på elevens starka sidor. Både inlärningsprocessen och slutresultatet utvärderas. De kan förenas eller beroende på situationen utvärderas som skilda delar, men målet är att de ska ge en helhetsbild av elevens framsteg och styrkor. Den viktigaste formen av fortgående respons är kommunikation på lektionerna mellan lärare, elev och dansgrupp. Respons i form av diskussion utvecklar både elevens förmåga till självbedömning samt förmågan att analysera andras arbete. Produktioner, föreställningar, uppvisningar, kavalkader med mera bildar också ett forum för elev-lärare-utvärdering och utvärdering elever emellan. Lärarna håller elevernas vårdnadshavare uppdaterade angående studiernas framskridande/utvärdering genom att regelbundet och vid behov uppdatera elevernas portaler i molntjänsten. På så sätt dokumenteras samtidigt utvärderingen.

Det är möjligt att koppla ihop musikstudier med studierna i dans. Med hjälp av dessa studier lär sig eleven förstå och tillgodogöra sig musik som hen dansar till och får samtidigt en tillräcklig musikalisk allmänbildning.

I Arkipelag utövas frekvent samarbete mellan dans- och musikelever. Samarbetsprojekt där barn och unga tillsammans får förverkliga och framföra olika föreställningar arrangeras regelbundet.

Undervisning enligt en omfattande lärokurs erbjuds barn, unga och vuxna.

DANSUNDERVISNING I TIDIG ÅLDER, BARNDANS

Uppgifter och målsättningar
Målsättningen med barndans är att barnet får bekanta sig med den egna kroppens funktioner och möjligheter med hjälp av lek och grundrörelser. Barnet bekantar sig med olika dansstilar med betoning på upplevelsebaserad inlärning. Syftet med detta är att väcka dansglädje hos barnet samt lära hen uttrycka sig genom dans. Framträdanden är en naturlig del av studierna i barndans där barnet tryggt kan bekanta sig med att uppträda okonstlat både som individ och medlem i en grupp.

Dansundervisning i tidig ålder skapar en grund för kommande dansstudier.

Läroämne, elever och timantal
Läroämnets benämning är barndans och innefattar kreativa ämnen, fysisk-motoriska övningar, rörelse till musik samt grundfärdigheter i dansteknik inom balett och modern dans.

Studierna i barndans kan inledas redan vid 4 års ålder genom anmälan till undervisningen. Efter barndansen förflyttas eleven, i takt med den egna utvecklingen, till mera avancerade dansgrupper.

Lektionerna i barndans är vanligtvis 45 minuter långa och hålls minst en gång i veckan.

GRUNDSTUDIER

Uppgifter och målsättningar
Målsättningen med grundundervisningen i dans är att eleven skapar ett personligt, upplevelsebaserat förhållande till dans och på så vis engagerar sig i ett långsiktigt arbete med sin hobby. Under studierna övar och utvecklar eleven centrala fysisk-motoriska och uttrycksmässiga färdigheter inom den dansstil eller de dansstilar hen valt.

Målet är att eleven får utveckla sitt sätt att uttrycka sig genom dans samt att hen lär sig dansens stilspecifika tekniker, lär känna sin kropp och får scenvana. Studierna bör även i övrigt vara allmänbildande vad gäller dans; eleven bör behärska terminologin för grundrörelserna i sin dansstil och annan grundläggande dansvokabulär samt lära sig stilens traditioner och studiekultur. Under studietiden övar eleven sig i dansens finmotorik och lär sig skillnaden mellan grov- och finmotorik i sitt eget uttryck. I grundstudierna strävar man medvetet till att utveckla en positiv och naturlig relation till den egna kroppen.

Läroämnen och undervisning
Då grundstudierna inleds väljer eleven endera modern dans/nutida dans, balett eller streetdance som sitt huvudämne. Utöver detta kan hen, om hen så önskar, välja en annan dansstil som biämne. Dessutom kan hen välja en kortkurs eller flera kurser i någon annan dansstil ur institutets kursutbud.

En väsentlig del av grundstudierna består av att aktivt delta i olika dansuppvisningar både som dansare och som åskådare. Eleven lär sig att uttrycka önskat innehåll med hjälp av den teknik hen lärt sig och stärker på så vis sin individuella kreativitet och uttrycksförmåga samt får scenvana. Då eleven förbereder sig inför uppvisningar blir hen van vid att arbeta självständigt och ansvarsfullt som individ och som medlem i en grupp både under övningsperioden och framträdanden.

Grundstudierna i dans delas in i tre nivåer/studiehelheter vars omfattning har presenterats i tidigare bildexempel.

Nivå 1 = Dansen och jag
– Man bekantar sig och blir van med huvudämnets stil, teknik och uttryck.

Nivå 2 = Öva och bemästra
– Man övar och lär sig bemästra huvudämnets stil, teknik och uttryck.

Nivå 3 = Utveckla och vidga kunskaper
– Man vidareutvecklar sina kunskaper i huvudämnets stil, teknik och uttryck mot fördjupade studier.

Undervisningsmängd:
Lektionernas längd är 60-90 minuter och de kan hållas en eller flera gånger i veckan. Studietiden är ungefär 7 år, beroende på mängden lektioner.

Barndans

Förberedande studier

Dansens grunder 1
1 x vk.

Grundstudier

Dansens grunder 2
1 x vk.
1. klass Teknik 1 x vk. Allmän 1 x vk.
Bekantandet med speciellt den egna dansgrenens historia och nutid
2. klass Teknik 1 x vk. Allmän 1 x vk.
Betoning på relation mellan musik och dans
3. klass Teknik 1 x vk. Allmän 1 x vk.
Betoning på improvisation i grupp
4. klass Teknik 1 x vk. Allmän 1 x vk.
Framförandet av en solodans eller variation
5. klass Teknik 1 x vk. Allmän 1 x vk.
Betoning på gruppkoreografi
Jazz eller nutida dans
frivillig lektion
1 x vk.

 

FÖRDJUPADE STUDIER

Uppgifter och målsättningar
I de fördjupade dansstudierna fokuseras studierna enligt elevens önskemål och dennes starka sidor. Under studierna planerar och förverkligar eleven med lärarens handledning ett slutarbete enligt en omfattande lärokurs.

I de fördjupade studierna ligger fokus på ett mångsidigare uttryck och tänkande inom dans. Eleven fortsätter att utveckla de tekniker och färdigheter hen lärt sig under grundstudierna samt sin kännedom om dans och konst. Man strävar efter mångsidighet och en mer krävande svårighetsgrad. Det egna tänkandet gällande dans, förståelsen för teknik och sambandet mellan uttrycksform och uttryckets innehåll blir starkare. Dansen fokuserar på prestationsrenhet och uttryck. Liksom i grundstudierna är framträdanden en viktig del av de fördjupade studierna.

I de fördjupade studierna lär sig eleven de fysiska egenskapernas lagbundenhet och lär sig utnyttja dem i sin egen övning. Under studierna lär sig eleven allt bättre känna sin kropp och dess möjligheter, dess uppbyggnad samt rörelsernas principer i det egna rörelseuttrycket. Eleven lär sig också förstå betydelsen av att balanserat utveckla fysiska egenskaper och färdigheter samt lär sig att lyssna på sin egen kropp, eller med andra ord att bedöma det rätta förhållandet mellan träning och vila.

Syftet med ämnet danskunskap är att eleven i stora drag lär sig de mest centrala utvecklingsskedena av finländsk och utländsk konstdans genom att på ett mångsidigt sätt studera dansens historia. Eleven breddar också sin uppfattning om dans genom att delta i undervisning i olika dansstilar eller genom att iaktta som åskådare.

De fördjupade studierna i dans bildar en studiehelhet som innehåller ett slutarbete (se nedan). Här följer en beskrivning av de fördjupade studiernas nivå:

Nivån för fördjupade studier = Fördjupa och ta till sig. Förstå och hitta sitt uttryck.
Man fördjupar sin kunskap av dansteknik i huvudämnet, breddar det egna tänkandet vad gäller dans och hittar egna uttryckssätt. Blickar framåt.

Slutarbete
Slutarbetet kan bestå av till exempel en solodans, gruppdans eller koreografi. Det innefattar också en skriftlig del. Om så önskas är det möjligt att bifoga också andra konstämnen som en del av slutarbetets övnings- och bearbetningsprocess. Slutarbetet i de fördjupade studierna bedöms av minst två yrkesmän inom dansbranschen och den muntliga responsen dokumenteras i molntjänsten som en del av elevens betyg.
Planeringsblankett för slutarbete » 

Undervisningsmängd
Lektionernas längd är vanligtvis 90 minuter. Lektionernas antal varierar från elev till elev, men de hålls minst två gånger i veckan. Studietiden är ungefär 3 år beroende på antalet lektioner samt deltagande i övriga projekt.

Fördjupade studier

6. klass Teknik 1 x vk. Allmän 1 x vk.
Betoning på instruering av dans
Jazz eller nutida dans
frivillig lektion
1 x vk.
7. klass Teknik 1 x vk. Allmän 1 x vk.
Betoning på projektarbete
Jazz eller nutida dans
frivillig lektion
1 x vk.
8. klass Teknik 1 x vk. Allmän 1 x vk. Jazz eller nutida dans
frivillig lektion
1 x vk.
Slutarbete
År med tillämpade kunskaper

Dansstudiernas framskridande -tabell (pdf)

VUXENSTUDIER

Dansundervisning som riktar sig till vuxna följer målsättningarna och innehållet för grund- och fördjupade studier.

ELEVER MED SPECIALBEHOV

Ifall eleven på grund av en skada, sjukdom eller av andra med dessa jämförbara skäl inte förmår studera enligt läroplanen, kan en personlig läroplan utarbetas där undervisningens innehåll, målsättningar och nödvändiga stödåtgärder framgår.