Frånvaro

Ifall eleven är förhindrad att komma på sin lektion är läraren inte skyldig att ta igen denna lektion senare. Frånvaron meddelas direkt till den egna läraren. Om eleven kommer att göra en resa eller av någon annan orsak vara frånvarande under en längre tid kan han eller hon diskutera med läraren och ordna undervisningen därefter. Läraren är inte skyldig att ta igen en lektion som en elev annullerat i sista minuten. Om läraren är frånvarande på grund av sjukdom eller annan orsak, ser institutet till att en vikarie håller timmen eller att läraren vid ett senare tillfälle tar igen lektionen enligt överenskommelse. Det lönar sig inte att komma på lektion om man är sjuk – bakterier och virus sprider sig snabbt.

Avbrytande av studier

Om studierna av någon orsak avbryts under en pågående termin är det skäl att diskutera saken med sin egen lärare innan man fattar ett slutgiltigt beslut. Avbrutna studier ska alltid meddelas skriftligen till kansliet. De tre första lektionerna är avgiftsfria för en ny elev. Om man därefter önskar avbryta sina studier, bör det göras före den fjärde lektionen. Därefter uppbärs full terminsavgift.

Fortsättningsanmälan

En link till fortsättningsanmälan sänds på våren till eleven/vårdnadshavaren, med vilken man anmäler sig till följande läsår. Det är skäl att lämna in blanketten inom utsatt tid, eftersom det annars kan tolkas som att eleven väljer att inte fortsätta sina studier och att en studieplats då blivit ledig för en ny elev.

Önskvärt är att vårdnadshavaren i fortsättningsanmälan informerar om t.ex. inlärningssvårigheter eller hälsoproblem, vilka kan ha betydelse i undervisningen.

Om en ordinarie elev vid musikinstitutet planerar att vara utbyteselev ett år, studera utomlands eller fullgöra sin militärtjänst, kan eleven behålla sin studieplats vid institutet genom en skriftlig anhållan till kansliet. Då en elev återupptar sina studier skall hen i god tid innan terminen börjar meddela det till kansliet.

Terminsavgifter 

Arkipelag uppbär en terminsavgift för höst- och vårtermin av alla sina elever för deras studier vid institutet. Terminsavgifterna fastställs för ett läsår i sänder och justeras vid behov. Institutet har begränsade möjligheter att bevilja nedsatt terminsavgift. Nedsatt terminsavgift kan beviljas för ett läsår i sänder. En fritt formulerad ansökan med bilagor (uppgifter om inkomst och skatteintyg) ska då skickas till kansliet i Pargas under första veckan i september. Ansökan riktas till musikinstitutets styrelse.