Musiikiniloa lapselle

Musiikkiopisto Arkipelag tarjoaa 1–9-vuotiaille lapsille Paraisilla, Kaarinassa ja Kemiönsaarella laadukasta musiikin varhaisopetusta, eli musiikkileikkikoulu- ja soitinryhmiä.

Lapsi pääsee tutustumaan musiikin maailmaan elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen kautta. Lapsi saa nauttia musiikin tekemisestä ja sen tuomasta ilosta ja luo myönteisen asenteen musiikkiin. Varhaisopetus antaa hyvän perustan myös mahdollisille tuleville soitto-opinnoille.

Ryhmät ja tunnin pituus

Ryhmät on jaettu ikävuosittain ja opetuksessa otetaan huomioon lasten yleisen ja musiikillisen kehityksen eri vaiheet.

Musiikkileikkikoulu

Musiikkileikkikoulu 1–2-vuotiaat
Opetusta 30 min./viikko
Lapsi tulee tunnille yhdessä aikuisen kanssa.

Musiikkileikkikoulu 3–4 -vuotiaat
Opetusta 45 min./viikko
3–4 -vuotiaana lapsi tulee musiikkileikkikouluun jo itsenäisesti. Oppiminen tapahtuu leikin kautta.

Musiikkileikkikoulu 5-vuotiaat
Opetusta 45 min./viikko
5-vuotiaiden ryhmässä harjoitellaan jo soittamista. Tunneilla soitetaan musiikkileikkikoulusta tuttujen rytmi-ja laattasoitinten lisäksi 5-kielistä kannelta, ukulelea sekä tehdään pieniä nuottitehtäviä.

Musiikkileikkikoulu 6-vuotiaat
Opetusta 45 min./viikko
Ryhmissä korostuu yhdessä musisoiminen sekä eri soittimiin tutustuminen. Vuoden aikana tutustutaan soittaen ukuleleen, pianoon, lyömäsoittimiin, nokkahuiluun sekä soitetaan edelleen musiikkileikkikoulusta tuttuja rytmi- ja laattasoittimia sekä 5-kielistä kannelta. Kevätkaudella tutustutaan musiikkiopiston muuhunkin soitintarjontaan. Tunneilla opitaan myös musiikin perusteita kuten nuotteja ja rytmejä sekä tietenkin lauletaan.
5–6 -vuotiaiden ryhmien jälkeen on mahdollista jatkaa soitinryhmässä, minibändissä tai pyrkiä musiikkioppilaitoksen perusasteelle.

Soitinvalmennus

Pienryhmä 6–9 -vuotiaat
Lapsi voi valita itselleen mieleisen instrumentin, jota hän pääsee pienryhmässä soittamaan. Tunneilla tutustutaan myös musiikkitaidon (eli musiikinteorian) alkeisiin.
  • Ukulele 2–6 lasta. Tunneilla tutustutaan sointusoittoon ja melodian näppäilyyn. Tutustutaan myös muihin kielisoittimiin.
  • Piano (1–2 lasta). Opitaan pianonsoiton perusteita, helppoja säestyksiä sekä improvisoidaan.
  • Nokkahuilu (2–6 lasta). Tutustutaan myös muihin puhaltimiin.
  • Laulu (7–12-vuotiaat)

Minibändi 7–10-vuotiaat
Minibändissä tutustutaan bändisoittimiin, opetellaan rytmiikkaa (rummut), yleisiä musiikin perusteita ja helppoja säestyksiä. Pääpaino on yhteismusisoinnilla.  Minibändissä soitetaan mm. kitarasoittimia, rumpuja, kosketinsoittimia, rytmisoittimia – ja tietenkin myös lauletaan.
Yhteisen musisoinnin ja hauskan yhdessäolon lisäksi minibändissä pyritään harjaannuttamaan lapsen keskittymiskykyä ja itsenäistä toimintaa ryhmässä.

Mitä musiikin varhaisopetus antaa lapselle?

  • herättää kiinnostuksen laulmiseen ja soittamiseen
  • musiikillinen ja musikaalinen ilmaisutaito kehittyy
  • musiikin tiedolliset ja taidolliset valmiudet kehittyvät
  • musiikin oppiminen tukee sosiaalista ja emotionaalista kehitystä

Sisältö ja työtavat

Opetuksen sisältö koostuu dynamiikan, sointivärin, rytmin/tempon, melodian, harmonian ja muodon alkeiden opettamisesta. Työtapoina käytetään laulamista, loruilemista, musiikkiliikuntaa, soittamista ja musiikin kuuntelemista.

Myös taiteiden välinen integrointi liittyy varhaisiän musiikkikasvatukseen mm. kirjallisuuden, kuvataiteiden ja nukketeatterin työtapoja musiikkiin yhdistämällä. Musiikkimateriaalina käytetään sekä perinteisiä että uusia lastenlauluja, klassista musiikkia sekä kansanmusiikkia.