Opiskelu musiikkiopistossa

Musiikin varhaisopetus
Lapsi tutustuu musiikin maailmaan elämysten avulla, leikin keinoin. Lapsi saa nauttia musiikin tekemisestä ja sen tuomasta ilosta. Laulun, rytmisoittimien, musiikin kuuntelun, nuotti- ja rytmiopin sekä säveltapailun kautta tuetaan lapsen tiedostavaa, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystä. Musiikin varhaisopetus on suunnattu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille.

Perusopinnot
Musiikiopistopaikan saanut lapsi/nuori valitsee ns. solistisen pääaineen, eli yhden soittimen, jonka soittamista hän alkaa tavoitteellisesti opiskella. Oppilas pääsee kehittämään musiikin esittämiseen ja yhteissoittoon tarvittavaa soittotaitoa, oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia saaden näin työkaluja oman musiikillisen ilmaisunsa ja esiintymistaidon kehittämiseen. Opintoihin kuuluvat musiikkitaito, yhteissoitto sekä konserteissa esiintyminen ja niiden seuraaminen kuulijana. Oppitunnin kesto on soitto- ja laulutaidot 1 -tasolla 30min, soitto- ja laulutaidot 2 ja 3 -tasoilla 30-45min ja sen jälkeen 45-60 min. Opistolla on rajoitettu mahdollisuus tarjota pidempiä oppitunteja, joten tasolta toiselle siirryttäessä opettaja arvioi aina yksilöllisesti kunkin oppilaan tunnin pidentämistarvetta ja anoo muutosta rehtorilta. Myös huoltajan toiveita kuunnellaan.

Syventävät opinnot
Perusopinnot suoritettuaan oppilas voi siirtyä syventäviin opintoihin. Tietoja ja taitoja kehitetään edelleen niin, että oppilas saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin. Oppilas laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemusta sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin.

Aikuisosasto
Aikuisille suunnatun opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin perus- ja syventävissä opinnoissa, ottaen huomioon kunkin aikuisopiskelijan opintojen vaiheen ja omat tavoitteet.

Yleinen osasto
Yleisellä tasolla opiskelevien oppilaiden opiskelu voi edetä ilman tasosuorituksia ja ikärajoja. Opetuksen sisällöstä ja järjestelyistä voidaan sopia oppilaskohtaisesti. Myös yleisellä tasolla on mahdollista suorittaa perus- ja syventävien opintojen opintokokonaisuuksia.