Opiskelu musiikkiopistossa

Musiikin varhaisopetus
Lapsi tutustuu musiikin maailmaan elämysten avulla, leikin keinoin. Lapsi saa nauttia musiikin tekemisestä ja sen tuomasta ilosta. Laulun, rytmisoittimien, musiikin kuuntelun, nuotti- ja rytmiopin sekä säveltapailun kautta tuetaan lapsen tiedostavaa, emotionaalista, motorista ja sosiaalista kehitystä. Musiikin varhaisopetus on suunnattu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille.

Musiikkiopiston perustaso
Musiikiopistopaikan saanut lapsi/nuori valitsee ns. solistisen pääaineen, eli yhden soittimen, jonka soittamista hän alkaa tavoitteellisesti opiskella. Oppilas pääsee kehittämään musiikin esittämiseen ja yhteissoittoon tarvittavaa soittotaitoa, oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia saaden näin työkaluja oman musiikillisen ilmaisunsa ja esiintymistaidon kehittämiseen. Opintoihin kuuluvat musiikin perusteet, musiikin tuntemus, yhteissoitto sekä konserteissa esiintyminen ja niiden seuraaminen kuulijana.

Musiikkiopistotaso
Perustason suoritettuaan oppilas voi siirtyä musiikkiopistotasolle. Tietoja ja taitoja kehitetään edelleen niin, että oppilas saa valmiudet musiikkiharrastuksen itsenäiseen jatkamiseen tai ammattiopintoihin. Oppilas laajentaa musiikin ja sen eri tyylien tuntemusta sekä syventää kykyään luovaan ilmaisuun musiikin keinoin. Opintojen suorittamisaika on pääsääntöisesti 4 vuotta.

Aikuisosasto
Aikuisille suunnatun opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin perus- ja opistotasolla, ottaen huomioon kunkin aikuisopiskelijan opintojen vaiheen ja omat tavoitteet.

Yleinen osasto
Yleisellä tasolla opiskelevien oppilaiden opiskelu voi edetä ilman tasosuorituksia ja ikärajoja. Opetuksen sisällöstä ja järjestelyistä voidaan sopia oppilaskohtaisesti. Myös yleisellä tasolla on mahdollista suorittaa perus- ja opistotason opintokokonaisuuksia.