Elevguide för dans

1. Inträde till musikinstitutet

Det ordnas inte inträdestest till dansavdelningen, utan man anmäler sig till undervisningen i maj. Man kan även höra sig för om lediga platser under hela läsåret.

I vilken ålder är det lämpligt att inleda dansstudier?
Denna fråga är mycket individuell. Tidigast i 4-års ålder inleder man sina dansstudier med barndans och förflyttar sig därefter vid 9-10 års ålder till dansens grundstudier. Man kan även börja dansa i vuxen ålder.

2. Studier vid Arkipelag

Vid Musikinstitutet Arkipelag ges målinriktad grundundervisning i musik och dans enligt en omfattande lärokurs

Studierna är målinriktade
En studieplats vid institutet är ingen självklarhet, utan studierna vid musikinstitutet kräver aktivt deltagande i undervisningen samt flitigt övande hemma. Till danslektionen kommer man i tid, klädd i danskläder och håret uppsatt. Dansläraren meddelar om klädseln och övrig utrustning i början av läsåret.

Musikinstitutet följer en egen målinriktad läroplan på basis av vilken elevernas studier byggs upp i takt med deras personliga utveckling. Elevens utveckling följs regelbundet upp och till studierna hör att delta i institutets förevisningar både som dansare och åskådare.

Lektionerna kan hållas vid flera olika verksamhetspunkter
En del av verksamheten är utspridd till flera verksamhetspunkter. Eleven kanske tidvis deltar i grupper som kräver att man rör sig mellan olika verksamhetspunkter. Beroende på studiernas utvecklingsskede, kan det utöver den egna danslektionen även ingå annan undervisning. Då kan man förbereda sig på att gå på lektioner flera gånger i veckan.

Studiebok
Ett viktigt redskap för dokumentationen och uppföljningen är elevens studiebok. Studieboken fås av den egna läraren som även gör anteckningar i den terminsvis. Studieboken är elevens egna uppföljningsbok. Alla officiella intyg och matrikelutdrag fås från kansliet. Om studieboken försvinner står eleven själv för kostnaderna för en ny studiebok.

Studiemotivation
Att studera dans kräver långsiktighet och det kan komma perioder då dansandet inte känns så inspirerande. Om barnet är motsträvigt före danslektionen men kommer glad hem behöver man inte oroa sig. Det hör till att man går igenom olika faser i sina studier, men man skall inte låta motgångar eller tillfälliga svackor leda till förhastade beslut om att eventuellt avbryta sina studier. Om barnet däremot hela terminen kommer hem på dåligt humör, kan det vara bra att diskutera saken. Läraren gör sitt allra bästa för att eleven skall utvecklas till en balanserad dansare och få tillräckliga kunskaper för att njuta av det. Stödet hemifrån är ytterst viktigt för den unga dansaren.

Studiernas framskridande
Barndansgrupper (4-7 år) dansar vanligen en gång i veckan 45 min. Nybörjargrupper och grupper på grundnivå (7-10 år) dansar vanligen en gång i veckan 60 min.
Danskollegiet avgör när eleven har tillräckliga kunskaper för att övergå till följande nivå. Danskollegiet består av danslärare och tidvis gästande lärare.

Då grundstudierna inleds väljer eleven endera nutida dans, balett eller streetdance som sitt huvudämne (valmöjligheten gäller endast Pargas). I S:t Karins är huvudämnet balett och på Kimitoön är huvudämnet modern dans. Förutom detta kan eleven, om hen så önskar, välja andra dansgrenar som biämne. Eleven kan också delta i en eller flera kortkurser i andra dansgrenar enligt det utbud som institutet har att erbjuda.

Efter grundstudierna i dans är det möjligt att fortsätta med fördjupade lärokurser. Då dansar man vanligtvis tre gånger i veckan 90 min. Studietiden kan variera från fyra till sex år beroende på antalet undervisningstimmar och elevens deltagande i olika projekt.

Elevens närmaste person vid institutet är läraren i huvudämnet, och det lönar sig att vända sig till honom/henne om man har frågor eller om något förblivit oklart. Läraren hjälper vid behov i alla frågor relaterade till elevens studier.

Respons
En regelbunden och direkt respons av den egna läraren är en viktig del av dansstudierna. Respons får man på varje danslektion och som en anteckning i studieboken vid slutet av varje läsår.

Dansstudierna är delade i helheter, vilka uppkommer i institutets läroplan. Helheterna kan avläggas i form av nivåprov/dansprov, där eleven får viktig respons även av institutets andra lärare.

Eleverna gör också självbedömning och inbördes utvärdering i sin egen grupp. Beroende på elevens utvecklingsskede, kan man utöver muntlig respons även få numerisk värdering.

 

3. Frånvaro, avbrytande av studier och terminsavgifter

Frånvaro
Ifall eleven är förhindrad att komma på sin lektion är läraren inte skyldig att ta igen denna lektion senare.
Frånvaro meddelas direkt till den egna läraren. Om läraren är frånvarande på grund av sjukdom eller annan orsak, ser institutet till att en vikarie håller lektionerna eller att läraren vid ett senare tillfälle tar igen lektionerna enligt överenskommelse. Det lönar sig inte att komma på lektion om man är sjuk – bakterier och virus sprider sig snabbt.

Avbrytande av studier
Om studierna av någon orsak avbryts under pågående termin är det skäl att diskutera saken med sin egen lärare innan man fattar ett slutgiltigt beslut. Avbrytande av studier skall alltid meddelas skriftligen till kansliet.

Om en elev avbryter sina studier en månad eller under en månad fr.o.m terminens början, faktureras 25% av terminsavgiften.
Om avbrytande sker över en månad men under två månader fr.o.m terminens början, faktureras 50 % av terminsavgiften.
Om avbrytande överskrider denna tid, faktureras terminsavgiften i sin helhet.
Fortsättningsanmälan
Fortsättningsanmälan görs elektroniskt under våren.

Terminsavgifter
Arkipelag uppbär en terminsavgift för höst- och vårtermin av alla elever för deras studier vid institutet. Terminsavgifterna fastställs för ett läsår i sänder och justeras vid behov.

Institutet har begränsade möjligheter att bevilja nedsatt terminsavgift. Nedsatt terminsavgift kan beviljas för ett läsår i sänder. En fritt formulerad ansökan med bilagor (uppgifter om inkomst och skatteintyg) skall då skickas till kansliet senast under första veckan i september.