Avgifter läsår 2020-2021

Musikstudier

Grundnivå 235€ 30 min. termin
Grundnivå 265€ 45 min. termin
Institutnivå 285€ termin
Vuxenavdelning 300€ 30 min. termin
345€ 45 min.
Biämne
beviljas huvudsakligen efter att eleven
avlagt nivåprestation 2 i huvudämnet.
145€
215€
30 min.
45 min.
termin
Allmänna ämnen (gratis för Arkipelags elever) 85€ termin
Musikteknologi 85€ termin
Musikklubb (Iniö) 100€ termin
Band (gratis för Arkipelags elever) 85€ termin

Dansstudier

Barndans 120€ 45min./vecka termin
Danskurs 145€ 60 min./vecka termin
Övriga dansgrupper 165€ termin
Biämnesdans (Läs mer nere på sidan)
Andra enskilda, korta danskurser faktureras skillt
85€/30€ 45-90 min./vecka termin

Tidig musikfostran

Musiklek 12-åringar 90€ termin
Musiklek 36-åringar 115€ 45 min. termin
Förberedande instrumentundervisning 130€ termin
Förberedande sångundervisning 1012 år 130€ termin

Allmän avdelning

Allmän avdelning 480€
730€
30 min.
45 min.
termin
Instrumentgrupper
Undervisning ges 15 min./elev som
gruppundervisning, 24 barn/ grupp
230€  /deltagare termin

Övriga avgifter

Övriga avgifter  
Inskriptionsavgift 15€ engångsavgift
Instrumenthyra 25€ mus.inst.elever termin
Instrumenthyra 25€ utomstående månad
Nivåprestation
nivåprestation 1
nivåprestation 2-3
nivåprestation D
100€
140€
180€
utomstående

Rabatter

Dansavdelningens elever som även deltar i instrumentundervisning eller musiklek, får 50% rabatt på dansavgiften.

Syskonrabatt: Om flera personer från samma familj deltar i någon av Arkipelags verksamheter betalar den äldsta full terminsavgift och övriga -20%.

Övriga rabatter: Även rabatter som beviljas med skild ansökan gäller grundterminsavgiften.

Nedsatta terminsavgifter 

Institutet har begränsade möjligheter att bevilja nedsatt terminsavgift. Nedsatt terminsavgift kan beviljas för ett läsår i sänder. En fritt formulerad ansökan med bilagor (uppgifter om inkomst och skatteintyg) skall då skickas till musikinstitutets kansli, Fredrikaplan 2, 21600 Pargas, senast före utgången av den första veckan i september. Ansökan riktas till Understödsföreningen för musikinstitutet Arkipelag r.f.:s styrelse.

Avbrytande av studier under pågående termin

Om studierna av någon orsak avbryts under pågående termin , ör det skäl artt diskutera saken med sin egen lärare innan man fattar ett slutgiltigt beslut. Avslutna studier skall alltid meddelas skriftligen till Musikinstitutet Arkipelags kansli, Fredrikaplan 2, 21600 PARGAS eller per e-post till adressen kansli1@arkipelagmusik.fi.

Faktureringsprincipen

De tre första lektionerna är avgiftsfria för en ny elev. Om man därefter önskar avbryta sina studier, bör det göras före den fjärde lektionen. Därefter uppbärs full terminsavgift. Avbrutna studier skall alltid meddelas skriftligt till Musikinsitutet Arkipelags kansli kansli1@arkipelagmusik.fi.

Detta gäller alla, oavsett vilken avdelning eleven är på.

Dansens terminsavgifter 1.8.2019–

  • Med huvudämnesavgiften (145€/165€) får eleven dansa 13 gånger i veckan beroende på studiernas skede (dansundervisning i tidig ålder 1 lektion/vecka, grundstudier 12 lektioner/vecka, fördjupande studier 1-3 lektioner/vecka).
  • Biämnespriset omfattar en lektion/vecka oberoende av dansgren. Det första biämnet kostar 85€/termin, det andra-fjärde kostar 30€/biämne/termin. Från och med det femte biämnet och framåt uppbärs ingen avgift. Maximal terminsavgift är 340€.
  • Prissättningen berör enbart dansare i barndans och grundstudier. En vuxen kan ha en danslektion per vecka. Allt utöver det räknas som biämne (165€ +85€ +30€ osv.)
Musikinstitutet Arkipelag justerar terminsavgifter avdelningsvis var tredje år (musik, dans, tidig musikfostran). Läsåret 2019-2020 justerades avgifterna på musikavdelningen.