Musikinstitutet Arkipelag erbjuder musik- och dansundervisning av hög kvalitet i Pargas, S:t Karins och Kimitoön. Hos oss kan du studera målinriktat och avlägga fördjupade lärokurser i enlighet med den grundläggande konstundervisningen.

Fakta om Arkipelag

  • Det årliga elevantalet i Arkipelag är ca 900 elever.
  • Att organisera studierna för en musikelev kostar årligen flera tusen euro. Med hjälp av statens och kommunens stöd, blir kostnaden för eleven själv ca 220-245 euro/termin för studier på grundnivå.
  • Man kan anmäla sig till elev längs hela läsåret genom att ringa kansliet 044 762 5554 (musik), 044 292 1508 (dans).
  • Lediga musikelevplatser fylls (i april-maj) med sökande från de olika instrumentens kölistor Till musikleken är det sällan kö, men ibland kan man vara tvungen att vänta på en plats. I dansgrupperna finns allt som oftast plats för nya elever.
  • Man inleder sina studier i början på höstterminen.
  • Musikinstitutet Arkipelag som började sin verksamhet år 1981 är en till lagstadgat statsstöd berättigad läroanstalt underställd kultur- och undervisningsministeriet och utbildningsstyrelsen.
  • Arkipelags upprätthållare är Understödsföreningen för Musikinstitutet Arkipelag r.f. och administrationen är förlagd till Pargas.