Välkommen till Musikinstitutet Arkipelag

Grattis till din elevplats vid musikinstitutet! Att börja med musik som hobby är ett fint beslut. Musiken är bra både för hjärnan och hjärtat. Enligt undersökningar inverkar den positivt på hälsa och välmående, uppförande, koncentrationsförmåga, kreativitet, självkänsla, självdisciplin och eventuellt även på intelligens!

En musikelevplats vid en musikläroinrättning är inte en självklarhet och alla intresserade får inte plats. En elevplats kostar flera tusen euro per år. Med hjälp av statligt och kommunalt bidrag betalas en väsentlig del av denna summa. Bidragen avgör också antalet elevplatser som institutet kan erbjuda.

Att studera vid musikinstitutet kräver aktivt deltagande i undervisningen samt övning där hemma. Undervisningen är målinriktad framskridande grundundervisning i konst, som leder till examen. Studiernas längd är i medeltal 8–9 år, varav grundstudierna pågår i ca. fem år. Efter grundstudier övergår man till fördjupade studier som leder till avgångsbetyg.

Spellektioner och annan undervisning
Man kan vara beredd på att besöka institutet flera än en gång i veckan. Beroende på utvecklingsskedet kan andra undervisningsämnen höra till undervisningen utöver den egna instrumentlektionen.

Frånvaro
Om eleven är förhindrad att komma på sin lektion, är läraren inte skyldig att ersätta den. Frånvaro meddelas direkt till den egna läraren. Om läraren insjuknar strävar institutet i mån av möjlighet efter att ordna vikarie. Självständighetsdagen, första maj och trettondagen är undervisningsfria dagar.

Avbrytande av studier
Om studierna avbryts under läsåret, lönar det sig att diskutera med den egna läraren innan man gör det slutliga beslutet. Om orsaken till avbrytandet är brist på motivation kan läraren hitta sätt att förbättra den. Avbrtandet av studier skall alltid skriftligt meddelas till kansliet antingen per post, Fredrikaplanen 2a 21600 Pargas eller via e-post, kansli1@arkipelagmusik.fi. De tre första lektionerna är avgiftsfria för en ny elev. Om man därefter önskar avbryta sina studier, bör det göras före den fjärde lektionen. Därefter uppbärs full terminsavgift.

Musikfärdighet
Till instrument- eller sångstudier hör även musikfärdighet där man bland annat lär sig notläsning och -skrivning, rytmer, tonarter, musikens terminologi, komposition och improvisation. Lektioner i musikfärdighet hålls en gång i veckan i fyra års tid. Det rekommenderas att eleven inleder sina studier i musikfärdighet senast då hen fyller 10 år. För att få avgångsbetyg krävs det att man har gått alla nivåer i musikfärdighet. Ämnet är avgiftsfritt för Arkipelags musikelever. Fråga kansliet eller din egen lärare efter en lämplig musikfärdighetsgrupp.

Samspel
En väsentlig del av studierna är deltagandet i institutets konserter, både som uppträdande och åhörare. Eleven har också möjlighet att delta i band-, orkester eller annan slag av samspelsverksamhet.

Institutet ordnar på höstterminen en temavecka och på vårterminen en konsertvecka, dvs. Arkipelag-veckan, då den egna lektionen eventuellt ersätts med annat program. Veckornas avsikt är att möjliggöra ett annat slag av inlärning som avviker från den vanliga undervisningen. Tema- och konsertveckans program är avgiftsfria för eleverna.

Hyresinstrument och anskaffning av eget instrument
Musikinstitutet har ett begränsat antal hyres­instrument vilka elever kan hyra för en termin i gången. Hyrestagaren gör ett skriftligt kontrakt med institutet och
avgiften uppbärs i samband med termins­avgiften. Om man inte genast vill anskaffa ett eget instrument kan ett hyresinstrument vara ett bra alternativ då man inleder studierna. Då anskaffandet av ett eget instrument är aktuellt, skall du i första hand be om råd av din egen lärare

Eepos
Elevens framskridande i sina studier dokumenteras i elevadministrationsprogrammet Eepos, där eleven och hemfolket kan följa med och samtidigt delta i inlärningen och stödandet av den. I Eepos samlas det med tiden en digital portfolio över studierna för elevens eget bruk. Även fortsättningsanmälan görs via Eepos. Nya elever får lösenord till systemet genom att ringa kansliet i början av sina studier. Kansliet skickar lösenordet till din e-post. Tag hand om det, du behöver det varje år! Det är viktigt att göra fortsättningsanmälan i tid, så att eleven får hålla sin elevplats.

Information och nyheter
De viktigaste uppgifterna om Arkipelag samt kontaktuppgifter (inklusive lärarnas telefonnummer och information om terminsavgifter) hittar du på våra internetsidor. Lärarnas e-postadresser är av formen förnamn.efternamn@arkipelagmusik.fi. Du får regelbundet ett nyhetsbrev per e-post där det informeras om kommande verkstäder, kurser och händelser, till vilka man har möjlighet att anmäla sig till. Kontrollera att vi har din aktuella e-postadress!

Gilla oss på Facebook och Instagram!

Vid institutet är den egna läraren elevens mest bekanta person och man kan alltid fråga och diskutera med hen om saker som bekymrar eller känns oklara.
Tilläggsinformation om institutets verksamhet får du även från kansliet, rektor och biträdande rektor.