Förändringar i allmänna ämnen på grund av den nya läroplanen. Sidan uppdateras inom kort.

Grundnivå

De allmänna ämnena vid musikinstitutets grundnivå består av följande kurser:

Musikens grunder 1, 2, 3 och Musikkännedom

Lektionerna hålls en gång i veckan och kurslängden varierar mellan två och tre terminer. Det rekommenderas att eleverna inleder sina studier i Musikens grunder 1 senast då de fyller 10år.

Det rekommenderas att eleven innan den fyller 10 år deltar i en introduktiongrupp i Musikens grunder där man lär sig genom sång, lek, rytminstrument, kroppsrytmer med mera.

Musikens grunder 1

I teoridelen lär vi oss att skriva noter och namnge dem rätt, noternas tidsvärden, identifiering av intervall m.m. Hit hör även de 10 första skalorna och deras treklanger.
I varje kurs ingår dessutom terminologi bestående av olika tempo- och dynamikbeteckingar.

I tonträffningsdelen lär sig eleverna sjunga direkt ur noter. Vi börjar med endast två toner och småningom sjunger vi melodier som bygger på hela durskalan. Vi bekantar oss även med mollskalan. Vi övar oss att kunna läsa rytmer och hålla jämn puls, precis som i det egna musicerandet. Därtill övar vi melodi- och rytmdiktat. Här gäller det för eleven att skriva ner den melodi/rytm som läraren spelar/läser. Detta är något som för många elever ofta känns svåtr i början, men ju bättre eleven själv kan läsa till exempel rytmer, desto lättare går rytmdiktaten.
Vi sjunger melodier och läser rytmer tillsammans, parvis men också i tur och ordning. För en del elever kan detta kännas lite pirrigt i början, men småningom vänjer sig alla vid det.

Musikens grunder 2 och 3

I de följande kurserna, Musikens grunder 2 och 3, byggs det vidare på dessa grundkunskaper. Teoridelen utvidgas och svårighetsgraden på melodi och rytm stiger.

Till varje lektion har eleverna läxor, oftast några melodier och rytmer att öva på. Det är viktigt att eleven gör sina hemläxor, eftersom tonträffning inte är något man lär sig på en vecka, utan det kräver mycket övning och tid.

I kursen Musikkännedom går vi igenom musikhistorien, lär oss om olika instrument och lär oss känna igen musik från olika tidsperioder m.m.

Undervisningens syfte i allmänna ämnen är att stöda elevens eget musicerande och ge en allmänbildning inom musiken.

Institutnivå

Målsättningen med studierna är att ge eleven mångsidiga färdigheter samt utveckla och fördjupa den musikaliska allmänbildningen.
Till kurserna på institutnivån hör Musikens grunder D, Musikkännedom D, Harmonilära samt D-kursen i elevens instrument.
Dessa kurser berättigar till avgångsbetyg från institutavdelningen och ger möjlighet att inleda fortsatta yrkestudier inom musiken.

I Musikens grunder D stärks och utvidgas de tidigare kunskaperna i teori och tonträffning med betoning på det praktiska musicerandet.

I Musikkännedom D utvidgas kunskaperna genom att tillsammans med läraren komma överens om ett område inom musikhistorien som eleverna vill fördjupa sig i, tex en viss stilperiod, utomeuropeisk musik, folkmusik eller rytmmusik. Det läggs också stor vikt vid gemensamma konsertbesök.

Kursen Harmonilära ger grunderna i traditionell harmonisering och stämföring.