Grundstudier

Musikfärdighet 1,2,3 och 4
Lektionerna hålls en gång per vecka och nivåerna tar allt som allt fyra år. Det rekommenderas att eleverna påbörjar studierna i de allmänna ämnena senast då de fyller 10 år. För 8-9-åringar rekommenderas Musikfärdighet Intro-gruppen, där man lär sig genom sång, lek, rytminstrument, kroppsrytmer osv.

Musikfärdighet 1
Musiken och jag

Vi lär oss följande: notskrivning och att namnge noterna rätt, noternas tidsvärden, identifiering av intervall, terminologi, durskalor och i mån av möjlighet också de parallella mollskalorna. Vi undersöker olika notbilder och övar rytmer på varierande sätt. Vi bekantar oss också med olika instrument och lyssnar på musik och spelar tillsammans.

Musikfärdighet 2
Musicera och improvisera

Kunskaperna i Musikfärdighet 1 utökas. Vi lär oss alla dur- och harmoniska mollskalor. Vi bekantar oss också med andra typer av skalor (t.ex. pentatonisk-, heltons-, österländsk-, bluesskala). Vi lär oss treklanger och ackordbeteckningar, terminologi, improvisation med en skala som utgångspunkt och enkla ackordföljder. Vi bekantar oss med världsmusik, vi spelar, improviserar samt gör konsertbesök tillsammans.

Musikfärdighet 3
Komposition och arrangemang

Kunskaperna i nivå 1 och 2 breddas. Vi lär oss intervallens art, stegbeteckningar, olika former av treklanger och om möjligt också fyrklanger samt deras ackordbeteckningar, alla tonarter, dubbelhöjningar och -sänkningar, terminologi och transponering. Vi går igenom grunderna i komposition och arrangemang. Vi bekantar oss med den västerländska musikhistorien, vi spelar, komponerar samt gör konsertbesök tillsammans.

Musikfärdighet 4
Musik i vardagen

I musikfärdighet 4 stärker vi alla de tidigare kunskaperna. Vi bekantar oss med musikerns informations- och notkällor. Vi prövar på mobilapplikationer och programvaror och därtill ljudinspelning och ljudbehandling. Vi deltar i musiklivet som åhörare och producent samt prövar på att skriva konsertrecension.

Avlagda grundstudier i musikfärdighet räknas till godo i t.ex. gymnasiet.

Fördjupade studier

Fördjupad musikfärdighet

Målet med studierna är att ge eleven en mångsidig grund, samt utveckla och fördjupa allmänbildningen inom musik. Tillsamman med fördjupade sång- eller instrumentstudier ger studierna i fördjupad musikfärdighet ett avgångsbetyg från den fördjupade nivån och en möjlighet att söka vidare till yrkesstudier inom musik. De fördjupade studierna planeras utgående från elevens egna intressen. Studierna baserar sig på projekttänkande:

  1. Vi går igenom för eleven intressanta mål och framtidsplaner.
  2. Vi utarbetar en plan för elevens projektarbete (t.ex. uppträdande, ljudinspelningsprojekt, komposition, producerandet av en konsert).
  3. Vi skissar upp en tidtabell och preciserar en för eleven lämplig omfattning på projektet.
  4. Vi kommer överens om delmål och träffas då eleven uppnått dem.
  • om det finns flera elever som avlägger kursen kan alla träffas som grupp.
  • om det finns flera elever som planerar fortsatta studier inom musik, kan det för dem bildas en egen grupp med syfte att förbereda dem för fortsatta studier.