Studier vid musikinstitutet

Tidig musikfostran
Barnet bekantar sig med musikens värld med hjälp av upplevelser och genom lekar. Barnet får njuta av att skapa musik och den glädje det medför. Genom sång, användning av rytminstrument, lyssnande till musik, not- och rytmlära samt grundläggande tonträffning främjas barnens medvetenhet samt deras emotionella, motoriska och sociala utveckling. Tidig musikfostran riktar sig främst till barn under skolåldern.

Grundstudier
Barnet/ungdomen som har fått en plats vid musikinstitutet väljer ett så kallat solistiskt huvudämne d.v.s. ett instrument, som hen börjar lära sig att spela på ett målinriktat sätt. Eleven får utveckla de färdigheter som krävs för att kunna uppföra musik och samspela och lär sig också läsa, skriva, lyssna till och känna igen musik. På så sätt får eleven verktyg för att uttrycka sig själv genom musiken och utveckla den egna förmågan att uppträda. Till studierna hör musikfärdighet, samspel och att uppträda och lyssna på konserter. Lektionens längd i instrument- och sångfärdighet på nivå 1 är 30 min., på nivå 2 är lektionens längd 30-45 min. och därefter 45-60 min. Institutet har begränsad möjlighet att erbjuda längre lektionstider. Då eleven förflyttas från en nivå till följande, utvärderar läraren alltid elevens individuella behov av förlängning av lektionstid och ansöker om förändring av rektorn. Även vårdnadshavarens önskemål beaktas.

Fördjupande studier
Efter att ha avklarat studiehelheten inom musikens grundnivå kan eleven flyttas till fördjupande studier. Där vidareutvecklar eleven sina kunskaper så att hen får de färdigheter som behövs för att självständigt kunna fortsätta sitt musicerande eller inleda yrkesstudier. Eleven breddar sin kunskap om musiken och dess olika stilar samt fördjupar sin förmåga att uttrycka sig genom musiken.

Vuxenstudier
Målsättningen med och innehållet i den undervisning som riktar sig till vuxna är den samma som för grund- och fördupande studier, men med beaktande av i vilket skede av studierna eleven befinner sig och vilka målsättningar han eller hon har med sina studier.

Allmänna avdelningen
Elever på den allmänna avdelningen kan genomföra sina studier utan nivåprestationer och åldersgränser. Innehållet i studierna och övriga arrangemang kan formas individuellt för varje elev. Även på allmänna avdelningen kan man avlägga kurser enligt lärokurserna för grund- och fördupande studierna.