Läroplan

1. Verksamhetsidé

Musikinstitutet Arkipelag ger målinriktad grundundervisning i musik och dans enligt en omfattande lärokurs. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett gott förhållande till kultur, stöda elevernas andliga tillväxt, stärka deras personlighet samt befrämja utvecklingen av deras kreativa och sociala färdigheter. Institutet strävar efter att erbjuda en öppen, uppmuntrande och positiv inlärningsmiljö. På så sätt kan eleverna utveckla sig mångsidigt och målinriktat samt bli medvetna om den egna inlärningen, sina egna styrkor och svagheter.

Avsikten med undervisningen är att styra eleven mot ett koncentrerat, målmedvetet och långsiktigt arbetssätt och ett konstruktivt agerande som individ och medlem av en grupp. Samtidigt som läroinrättningen strävar efter att anordna till studierna hörande evenemang där eleven får uppträda, såsom elevkonserter och andra externa tillställningar, förutsätts dessutom att eleven aktivt deltar i de konserter och föreställningar institutet anordnar även som åhörare och åskådare. Olika evenemang i anknytning till institutets verksamhet, såsom musikkvällar, elevkonserter och kurser, är alltså också en del av elevens läroprogram.

Musikinstitutet Arkipelag fungerar som fostrare i samarbete med många andra instanser. Kontakten till hemmet bör upprätthållas och utvecklas för elevens bästa. Även om det handlar om elevens egen hobby och musikinstitutet satsar på självständigt arbete, är stödet från hemmet och föräldrarna mycket viktigt. Information om institutets verksamhet och undervisningens innehåll ges på föräldrakvällar samt via informationsbrev som skickas hem till eleverna regelbundet.

Musikinstitutet Arkipelag utgör en kulturell resurs inom sitt verksamhetsområde och har som mål att möta det kulturella behovet hos eleverna och familjerna samt andra läroinrättningar och instanser. Den åboländska skärgården sätter sin speciella prägel på verksamheten, och musikinstitutet försöker betjäna alla parter efter bästa förmåga, oavsett deras geografiska läge. Arkipelag bedriver omfattande konsertverksamhet och är en aktiv samarbetspartner med andra läroinrättningar inom sitt verksamhetsområde, men samarbetar också med andra konstläroinrättningar på ett nationellt plan. Musikinstitutet har även många internationella samarbetspartner.

2. Musikundervisning

2.1 Musikfostran i tidig ålder

Uppgifter
Musikfostran i tidig ålder, som främst riktar sig till barn under skolåldern, omfattar musiklekskola och vid behov förberedande instrumentundervisning samt andra till dessa nära anknutna läroämnen. Målet är att ge barnet musikaliska upplevelser, färdigheter och kunskaper som bildar en bra grund för barnets förhållande till musik och framtida musikstudier. Barnet lär sig uppleva, lyssna till och uttrycka sig själv genom musik.

Målsättningar
Barnens musikaliska minne och färdigheter att lyssna tränas med hjälp av upplevelser och genom lekar. På så sätt främjas barnens medvetenhet samt deras emotionella, motoriska och sociala utveckling. Undervisningsprogrammet omfattar bl.a. sång, användning av rytminstrument, lyssnande till musik, not- och rytmlära samt grundläggande tonträffning. En integrering av konstformerna sker redan i ett tidigt skede av musikfostran genom att litteratur, bildkonst, dans och olika arbetsformer i anslutning till drama kombineras med musik.

Elever och timantal
Musikfostran i tidig ålder sker i huvudsak i form av gruppundervisning med 5–10 elever per grupp 30-60 minuter en eller två gånger i veckan. Till musikfostran i tidig ålder anordnas inga inträdesförhör, utan eleverna anmäler sig till undervisningen.

Musikfostran i tidig ålder kan innehålla förberedande instrumentundervisning i grupper på 2–4 elever 45–90 minuter i veckan. Eleverna godkänns då utgående från inträdesförhör. Studietiden vid förberedande instrumentundervisning bestäms enligt barnets ålder. Barnet ska ansöka om en ordinarie studieplats vid institutet senast det år han eller hon fyller åtta år.


2.2 Grundnivå

Målsättningar
Målsättningen är att eleverna får de färdigheter som krävs för att kunna uppföra musik och samspela samt att de lär sig läsa, skriva, lyssna till och känna igen musik. På detta sätt får eleverna verktyg för att uttrycka sig själva genom musiken och utveckla den egna förmågan att uppträda.

Elever och studietid
Elever som inleder sina studier på grundnivå godkänns på basis av årliga inträdesförhör. Rektorn bestämmer vilka nya elever som får en studieplats efter att ha hört inträdesförhörsnämnden. De elever som godkänns förutsätts engagera sig i målinriktade studier enligt det studieprogram som fastställts för grundnivån. Det första läsåret är ett provår för institutets nya ordinarie elever. Under den tiden hinner eleverna bekanta sig med det egna instrumentet och den målinriktade musikhobbyn. Vid provårets slut utvärderas situationen tillsammans med den egna läraren. På basis av ett utlåtande från läraren säkerställs elevens huvudämne och en ordinarie studieplats vid institutet.

Studierna på grundnivå bör vara avklarade senast det år eleven fyller 18 år eller efter 10 års studier. Elever med sång som huvudämne har en åldersgräns på 20 år. Om det finns en skälig orsak kan eleven anhålla om förlängd studietid eller efter övervägande övergå till vuxenstudier. Förlängning av studietiden för ett läsår åt gången samt rätt att övergå till vuxenstudier beviljas av rektorn.

Studieprogram
Till undervisningsprogrammet hör studiehelheterna och nivåprestationerna på grundnivå i det solistiska huvudämnet, musikens grunder och musikkännedom. Till undervisningsprogrammet hör dessutom samspel och konsertbesök. Studierna i solistiska ämnena delas enligt repertoar, innehåll och svårighetsgrad in i grundnivå 1, 2, 3 och i fråga om sång i grundnivå 1 och 2. Likaså uppdelas studiehelheten musikens grunder på de mindre studiehelheterna i grundnivå 1, 2 och 3. Musikkännedom är en helhet för sig.


Instrumentstudier
Ett centralt mål för instrumentstudierna är att eleven får fördjupa sig i huvudinstrumentets grundteknik och -repertoar samt samspelandets grunder. Regelbundet uppträdande och konsertbesök är också en väsentlig del av studierna. Eleven ska uppträda minst en gång per läsår vid de konserter som anordnas av institutet. Det rekommenderas dock att eleven uppträder minst en gång per termin. Årsexamen, som anordnas varje läsår, är ett konsertuppträdande som hör till alla elever på grundnivå och som bedöms muntligt. Eventuella biämnesstudier och tillvalskurser planeras för att stöda elevens musikaliska utveckling. Efter att ha uppnått tillräckliga färdigheter i huvudämnet, minst grundnivå 2, kan eleven anhålla om studierätt i biämne. Denna anhållan berättigar inte automatiskt till biämnesstudier, utan studierätt beviljas efter övervägande på basis av elevens utvecklingsnivå och institutets resurser.

Samspel
Samspel är en viktig del av studierna och institutet strävar efter att anordna samspel på så bred front som möjligt. Målet är att utnyttja lärarnas kontakter till andra läroanstalter också när det gäller samspel, så att sådana instrument som för tillfället är i marginalställning vid institutet kan inkluderas i samspelandet. Till undervisningsprogrammet för elever som spelar orkesterinstrument (t.ex. stråk- och blåsinstrument) hör kammarmusik och orkesterspel. Elever som inte spelar orkesterinstrument (bl.a. piano, gitarr och sång) kan delta på frivillig basis i annan kammarmusikverksamhet som institutet anordnar eller i ackompanjemangsuppgifter.

Allmänna ämnen, musikens grunder, musikkännedom och kompositionsstudier
Musikens grunder innefattar läs- och skrivkunskap i musik samt gestaltning av musik. Musikkännedom består av musikens historia och kännedom om olika musikstilar. Undervisningen integreras i mån av möjlighet med instrument- och samspelsundervisningen. I undervisningen i musikens grunder strävar man efter att utnyttja de medel som musikteknologin kan erbjuda. Till musikens grunder hör dessutom ett visst antal konsertbesök årligen per helhet. Antalet konsertbesök bestäms utgående från nivån i de allmänna ämnena enligt följande:

nivå 1                                                        2 konserter/år

nivå 2                                                        2 konserter/år

nivå 3                                                        3 konserter/år

Musikkännedom                                         4 konserter/år

 

Mer information om konsertbesöken fås av institutets lärare i de allmänna ämnena.

Musikinstitutet kan även anordna kompositionskurser periodvis.


Timantal
På grundnivå ges 30 minuter undervisning per vecka i huvudämnet tills man avlagt nivåprestation 1. Efter detta ges 45 minuter undervisning per vecka fr.o.m följande läsår. I biämnet ges 30 minuter undervisning per vecka. Musikens grunder undervisas 60–90 minuter och musikkännedom 90 minuter per vecka. Samspelsundervisning (orkestrar, ensembler osv.) anordnas antingen regelbundet eller periodvis. Utöver detta kan läroprogrammet innehålla deltagande i samarbetsprojekt, antingen med institutets dansare eller med någon annan samarbetsläroanstalt.

Efter att eleven har uppvisat tillräckliga kunskaper i studiehelheten på grundnivå, kan han eller hon övergå till att studera enligt studieplanen för musikinstitutsnivå eller till vuxenavdelningen. Elevens kunskapsnivå avgörs av kollegiet i huvudämnet.


Nivåprestationer, bedömning och betyg
Studier i ett solistiskt huvudämne på grundnivå bedöms enligt följande:

Grundnivå 1 och sång 1 godkänd eller underkänd

Grundnivå 2 enligt skalan 1-5

5= utmärkt

4= berömlig

3= god

2= nöjaktig

1= godkänd

Grundnivå 3 och sång 2 enligt skalan 1–25

21-25= utmärkt

16-20=berömlig

11-15= god

6-10= nöjaktig

1-5= godkänd

 

Till nivåprestationerna hör också en prima vista-del som bedöms som antingen godkänd eller underkänd eller med de allmänna vitsorden enligt skalan 1–5.

Nämnderna i de solistiska ämnena:

grundnivå 1, sång 1/2                               ordförande och en medlem

grundnivå 2, 3, sång 2/2                           ordförande och två medlemmar

Kurserna i musikens grunder samt i musikkännedom bedöms enligt skalan 1–5.

Den ovannämnda numrerade vitsordsskalan är bara en liten del av bedömningen. Mest betydelse har den muntliga eller skriftliga responsen på elevens framsteg i studierna. En viktig del av responsen är även råd för framtida studier, vilka faktorer som speciellt bör beaktas under studiernas gång för att utveckla spelandet i framtiden. Bedömningen ska stöda utvecklingen av elevens självförtroende och styra eleven mot självutvärdering men även hjälpa eleven att ställa upp mål för studierna och att uppnå dessa.

Nämnden för varje instrumentgrupp fastställer nivån och minimivitsordet för fortsatta studier. Om vitsordet blir lågt (nöjaktig eller godkänd) kan nämnden rekommendera att eleven gör om nivåprestationen, förutsatt att eleven vill fortsätta sina studier och spela följande nivåprestation.
Om studierna i huvudämnet inte framskrider enligt läroplanen kan kollegiet rekommendera att eleven fortsätter sina studier på allmänna nivån.

För samspel och valbara kurser ges årligen ett intyg över elevens prestationer. Dessutom antecknas elevens framsteg i instrumentundervisningen och musikens grunder varje år.

För att få avgångsbetyg från grundnivån krävs att eleven avlägger grundnivå 3 i huvudämnet, musikens grunder och grundnivå i musikkännedom samt att han eller hon deltar i samspel enligt läroplanen.

 

2.3 Institutnivå

Målsättningar
Målsättningen med studierna på musikinstitutnivå är att vidareutveckla de kunskaper eleven erhållit på grundnivån, så att eleven får de färdigheter som behövs för att självständigt kunna fortsätta sitt musicerande eller inleda yrkesstudier. Fortsättningsvis är målsättningen att eleven breddar sin kunskap om musiken och dess olika stilar samt fördjupar sin förmåga att uttrycka sig genom musiken.

Elever och studietid
På musikinstitutnivå studerar huvudsakligen unga som avklarat studiehelheten inom musikens grundnivå. Elever som studerat vid musikinstitutet Arkipelag överflyttas från grundnivån till institutnivån enligt kollegiets rekommendation. Övriga elever med motsvarande kunskaper söker in till institutnivån via inträdesförhör. Studietiden på musikinstitutnivå är i regel fyra år. Studierna bör slutföras senast det läsår under vilket eleven fyller 22 år. Sångare kan studera fram till slutet av det läsår under vilket de fyller 24 år. Om skälig orsak föreligger kan rektorn bevilja förlängd studietid för ett år åt gången.

Studieprogram och timantal
Lärokursen för musikinstitutnivå omfattar studiehelheter och nivåprestationer på institutnivå, i det solistiska huvudämnet, i musikens grunder och som valfri kurs antingen institutnivå i musikkännedom eller i harmonilära. Samspel och konsertbesök utgör en del av studiehelheten. Läroprogrammet kan också innefatta olika samarbetsprojekt.

Undervisning på musikinstitutnivå ges i regel 60 minuter per vecka i det solistiska huvudämnet och 30 minuter per vecka i biämne. Lektionerna i allmänna ämnen är 90 minuter per vecka på institutnivå.

Samspel kan anordnas regelbundet eller periodvis.

Instrumentstudier och samspel

Det centrala i instrumentstudierna och samspelandet är att utveckla det tekniska kunnandet i fråga om huvudinstrumentet, behärskandet av repertoaren och det musikaliska tänkandet så att eleven klarar av att arbeta självständigt. Eleven får övning i att tillägna sig och framföra omfattande musikaliska helheter, fördjupar sin förmåga att tolka musik och förmår också utöva musikalisk växelverkan. Regelbundna uppträdanden är en central del av studierna. Eleven ska uppträda minst en gång per läsår vid de evenemang som anordnas av institutet. Det rekommenderas dock att eleven uppträder ett flertal gånger under läsåret, minst en gång per termin. Eventuella biämnesstudier och valbara kurser planeras för att stöda elevens musikaliska utveckling och bredda hennes eller hans musikaliska uttryck.

Till studierna på institutnivå hör även samspel, dvs. att eleverna, oavsett huvudämne, deltar i orkester- eller kammarmusikstudier eller ackompanjemangsuppgifter.

Allmänna ämnen, musikens grunder, musikkännedom och kompositionsstudier
Musikens grunder innefattar läs- och skrivkunskap i musik samt gestaltande av musik.

Musikkännedom inbegriper musikens historia och stilkännedom.

Eleven kan gestalta musiken utgående från såväl lyssnande som notation och förmår applicera sin stilkännedom vid uppförande av musik. Till musikens grunder hör även på institutnivå 4 konsertbesök per år.

Musikinstitutet kan även periodvis anordna kurser i komposition.


Nivåprestationer, bedömning och betyg
Nivåprestationerna i huvudämnet på institutnivå bedöms enligt följande:

Institutnivå enligt 1-25:

21-25= utmärkt

16-20= berömlig

11-15= god

6-10= nöjaktig

1-5 = godkänd

 

Nämnderna i solistiska ämnen: Ordförande och tre medlemmar

Institutnivå i musikens grunder, i musikkännedom och grunderna i harmonilära bedöms enligt skalan 1–5.

Den muntliga responsen är en viktig del av studierna på musikinstitutnivå. Självutvärdering och planering av de egna studierna i samarbete med musikinstitutet är en del av elevens studieprogram. I takt med att studierna framskrider övas dessutom elevens förmåga att bedöma andras prestationer.

För samspel och valbara kurser ges årligen ett intyg, och dessutom antecknas också årligen elevens framsteg i huvudämnet och i de allmänna ämnena.

Avgångsbetyg från musikinstitutnivå beviljas efter att eleven avlagt följande nivåprestationer: Institutnivå i huvudämnet, i musikens grunder, i musikkännedom eller alternativt grunderna i harmonilära samt samspel.

Tilläggsundervisning
Musikinstitutet Arkipelag kan anordna tilläggsundervisning för framgångsrika elever som fått avgångsbetyg från institutnivå och som siktar på yrkesstudier i musikbranschen, om de på grund av sin ålder ännu inte kan söka in till yrkesutbildningen. Syftet är att stöda dessa motiverade unga musiker på deras väg mot yrkesinriktade musikstudier.

2.4 Vuxenstudier

Målsättningar och elever
Målsättningen med och innehållet i den undervisning som riktar sig till vuxna är desamma som för grund- och institutnivåerna, dock med beaktande av i vilket skede av studierna eleven befinner sig och vilka målsättningar han eller hon har med sina studier. Av sådana vuxenstuderande vid musikinstitutet som på grund av sin ålder inte kan studera på grund- eller institutsnivå förutsätts att de är motiverade och engagerade i att utföra målinriktade studier vid institutet.

Studieprogram, timantal, bedömning och betyg
Vuxna kan studera ämnen i enlighet med studieprogrammet för grund- och musikinstitutnivå. Undervisning för vuxenstuderande ges i regel 45 minuter per vecka i huvudämnet och 30 minuter per vecka i biämne. Vuxenstuderande kan göra nivåprestationer på grund- och musikinstitutnivå.

Vuxenstuderande får ett betyg över sina studier och avlagda nivåprestationer.

2.5 Allmänna nivån

Målsättningar, elever, studieprogram, timantal, bedömning och betyg
Elever på den allmänna nivån kan fortsätta sina studier utan nivåprestationer och åldersgränser. Innehållet i studierna och övriga arrangemang kan anordnas individuellt för varje elev. Av eleverna på den allmänna nivån förväntas en motiverad inställning till studierna vid musikinstitutet. Läroprogrammet kan vid behov följa läroprogrammet för grund- och institutnivån. Eleverna antas till den allmänna nivån på basis av årliga inträdesförhör. Lektionerna är i regel 30 minuter.

På den allmänna nivån är det möjligt att avlägga kurser på grund- och institutnivå, och bedömningen av studierna sker liksom på grund- och institutnivå årligen och i samband med avlagda kurser.

Studerande på allmänna nivån får ett betyg över sina studier och avlagda nivåprestationer.

2.6 Anpassad undervisning

Om eleven på grund av invaliditet, sjukdom eller annan därmed jämförbar orsak inte kan studera enligt läroplanen, kan de mål som uppställs i läroplanen anpassas för den enskilda eleven. Målen för studierna läggs dock upp i enlighet med de musikpedagogiska målen, och en anpassad läroplan görs upp för eleven så att han eller hon ska kunna tillägna sig undervisningen.

 

3. Dansundervisning

Allmänna målsättningar för dansundervisningen
Målsättningen med den omfattande lärokursen för danslinjen är att ge eleven möjlighet att utöva dans på lång sikt och sådana kunskapsmässiga och konstnärliga färdigheter som krävs för yrkesstudier. Undervisningen bör ge en mångsidig bild av dans och samtidigt stöda elevens andliga tillväxt, identitetsutveckling, kreativitet och sociala förmåga.

Undervisningen grundar sig på uppfattningen om människan som en kroppslig och andlig helhet. Utgångspunkten för undervisningen är individen, trots att det är fråga om gruppundervisning. Undervisningen uppmuntrar eleverna till balanserat och mångsidigt utövande av dans samt hälsosam motion och en sund livsstil. Eleven lär sig förstå syftet med att öva och lär sig uppskatta samarbete med andra konstformer samt bedöma sitt eget och andras arbete. Eleven får den kunskap och färdighet han eller hon behöver för att kunna arbeta självständigt, ta etiska beslut och bära ansvar för sina studier och sitt liv.

Dansstudierna kan också kombineras med musikstudier. Med hjälp av dessa studier lär sig eleven förstå och tillägna sig den musik till vilken han eller hon dansar och får dessutom en allmänbildande musikutbildning.

Vid Musikinstitutet Arkipelag samarbetar dans- och musikeleverna intensivt. Samarbetsprojekt där barn och ungdomar tillsammans får öva och framföra olika föreställningar anordnas kontinuerligt.

Undervisning enligt den omfattande lärokursen ges barn, ungdomar och vuxna.

3.1 Dansundervisning i tidig ålder, barndans

Målsättningar
Målsättningen med barndans är att barnen får bekanta sig med den egna kroppens funktioner och möjligheter genom lek och grundrörelser. De olika dansstilarna studeras med tyngdpunkt på upplevd inlärning; syftet är att väcka dansglädje hos barnet och lära barnet uttrycka sig genom dans.

Att uppträda är en naturlig del av studierna i barndans. Det erbjuder barnet ett tryggt sätt att bli du med naturligt uppträdande i olika situationer både som enskild individ och som gruppmedlem. Dansfostran i tidig ålder skapar grunden för fortsatta dansstudier.

Studieämne, elever och timantal
Studieämnet är barndans som innefattar kreativa ämnen, fysisk-motoriska övningar, rörelse till musik samt grundfärdigheter inom dansteknik för balett och modern dans.

Barndansstudier kan inledas redan vid fyra års ålder. Det anordnas inga separata inträdesförhör till barndansen, utan barnen ska anmälas till undervisningen. Barnen kan senare, på beslut av danskollegiet, i takt med sin individuella utveckling byta till mer avancerade dansgrupper.

Undervisningen i barndans ges 45–60 minuter minst en gång i veckan.


3.2 Grundstudier

Studieämnen och undervisning
När grundstudierna inleds väljer eleven antingen modern dans eller balett som sitt huvudämne. Utöver detta kan eleven välja någon annan dansform som biämne och dessutom en kortkurs eller flera kurser i någon annan dansform beroende på vilka kurser institutet anordnar. Grundstudier kan inledas när eleven nått en tillräcklig färdighetsnivå, som fastställs av danskollegiet.

Målsättningar
Målsättningen är att eleven hittar ett eget uttryckssätt i dansen, lär sig tekniken för de enskilda dansformerna, lär sig känna sin kropp och att uppträda. Studierna ska också i övrigt vara allmänbildande vad gäller dans. Eleven ska behärska terminologin för grundrörelserna inom den dansform hon eller han valt och övrig grundläggande terminologi inom danskonst samt lära sig seder och bruk och studiekulturen inom genren.

Under grundstudierna övar eleven sig i dansens finmotorik och lär sig skilja grovmotorik från finmotorik i den egna dansen.

Målet är att under grundstudierna skapa ett positivt och naturligt förhållningssätt till den egna kroppen.

Uppträdande
Att delta i olika dansuppvisningar både som dansare och som åskådare utgör en väsentlig del också av grundstudierna. Eleverna lär sig uttrycka det innehåll de önskar med hjälp av den teknik de lärt sig och förstärker på så sätt sin personliga kreativitet och uttrycksförmåga samt får scenvana. Inför en uppvisning lär sig eleven att arbeta självständigt och ansvarsfullt både som individ och som medlem av en grupp, såväl under övningsperioden som vid själva uppvisningen.

Timantal
Lektionerna är 60–90 minuter långa och hålls minst två gånger i veckan. Studietiden kan i regel variera mellan 4 och 6 år, beroende på antalet lektioner samt deltagandet i extra projekt.

Betyg
Efter avklarade grundstudier i dans får eleven ett avgångsbetyg, där studierna bedöms skriftligt.

3.3 Fördjupade studier

Målsättningar
Inom de fördjupade studierna läggs fokus på ett mer mångsidigt tänkande och uttryck inom dans. Eleven vidareutvecklar de tekniker, det kunnande och den danskunskap hon eller han lärt sig under grundstudierna. På denna nivå eftersträvas redan större mångsidighet och en mer krävande svårighetsgrad. Det personliga dansmässiga tänkandet, förståelsen för sambandet mellan teknik, uttrycksform och innehåll, förstärks. Dansundervisningen fokuserar på prestationsrenhet och uttryck.

Under de fördjupade studierna lär sig eleverna om de fysiska egenskapernas lagbundenhet och hur de kan utnyttja dessa i den egna träningen.

Under studierna lär sig eleven allt bättre känna sin egen kropp, dess möjligheter och struktur samt rörelsernas principer i det egna rörelseuttrycket. Eleven inser också betydelsen av en jämn utveckling av de fysiska egenskaperna och färdigheterna och lär sig lyssna till den egna kroppen, dvs. bedöma det korrekta förhållandet mellan träning och vila.

Syftet med ämnet danskunskap är att eleverna i huvuddrag lär sig de centrala skedena i den finländska och utländska konstdansens utveckling genom mångsidiga studier i dansens historia, och att de vidgar sin syn på dansen genom att själva delta i undervisning i olika dansstilar aktivt eller som åskådare.

Uppträdande
Uppträdande inklusive slutarbete är en viktig del av de fördjupade studierna.

Slutarbete
Slutarbetet kan utgöra solodans, gruppdans eller koreografi. Det innehåller också en skriftlig del. Eleverna kan också om de så önskar bifoga andra konstämnen till slutarbetet som en del av övnings- och bearbetningsprocessen inför slutarbetet.

Timantal
Lektionerna är 90 minuter långa och hålls i regel tre gånger i veckan. Studietiden kan variera mellan 4 och 6 år, beroende på lektionernas antal samt deltagande i extra projekt.

Betyg
Efter att ha avklarat de fördjupade studierna får eleven ett avgångsbetyg i enlighet med den omfattande lärokursen. I betyget ges ett helhetsvitsord för studierna. För slutarbetet ges dessutom ett särskilt vitsord och en muntlig bedömning.

3.4 Vuxenstudier

Vuxenundervisningen i dans följer målsättningen för och innehållet i grundstudierna och de fördjupade studierna.

3.5 Anpassad undervisning

Om eleven på grund av invaliditet, sjukdom eller annan därmed jämförbar orsak inte kan studera i enlighet med läroplanen uppgörs en personlig läroplan för eleven. Av denna framgår själva undervisningens innehåll och målsättning, behovet av stödåtgärder, eventuella prestationer och bedömningsförfarandet.

3.6 Bedömning

Bedömningen ska stöda elevens utveckling och framsteg inom studierna. Samtidigt styr den de mål som läroinrättningen ställer upp för studierna. En god självkänsla, utveckling av dansfärdigheterna samt personlig utveckling på egna villkor är de huvudsakliga målen för elevbedömningen. Bedömningen baserar sig på en bedömningsdiskussion mellan eleven och den egna läraren eller en utomstående bedömare, varvid eleven samtidigt får öva sig i självutvärdering och bedömning av andras arbeten.

Både inlärningsprocessen och slutresultatet bedöms. Dessa kan kombineras eller bedömas som separata delar beroende på situationen, dock så att de ger en helhetsbild av elevens utveckling och sådana delområden som särskilt bör uppmärksammas.

Bedömning utgör en del av de regelbundna studierna för institutets danselever. Institutet strävar efter att kunna erbjuda respons från utomstående parter årligen i samband med de årliga dansproven.

Slutarbetet inom de fördjupade studierna bedöms i avgångsbetyget enligt skalan 1–5. Bedömningen utförs av åtminstone två yrkesmänniskor inom dans.

5= utmärkt

4= berömlig

3= god

2= nöjaktig

1= godkänd

4.  Institutets självutvärdering

Läroplanens tidsenlighet granskas årligen av lärarkåren. Även självutvärdering bedrivs regelbundet inom lärarkåren. Föräldrakvällarna, som hålls minst en gång per läsår, är ett bra tillfälle att få direkt respons och möjliggör en rent praktisk bedömning av institutets verksamhet. Institutet får också respons via den fortsättningsanmälningsblankett som skickas ut till eleverna, då blanketterna med kommentarer lämnas in till institutets kansli vid vårterminens slut.

5.  Tillgodoräknande av studier avlagda på annan ort

Musikinstitutet Arkipelag samarbetar kontinuerligt och intensivt med olika läroinrättningar. Studier i musikklasser tillgodoräknas i enlighet med överenskommelser som ingåtts läroinrättningar emellan med iakttagande av de rekommendationer som utfärdats av Finlands musikläroinrättningars förbund r.f.

Studier vid en annan läroinrättning (musik och dans) tillgodoräknas förutsatt att läroinrättningen i fråga följer de rekommendationer som Finlands musikläroinrättningars förbund r.f. utfärdar för nivåprestationerna och iakttar de grunder som Utbildningsstyrelsen fastställt för den grundläggande konstundervisningen.

6. Betyg

På begäran ges ett intyg över studierna vid musikinstitutet Arkipelag varav framgår studietid, studier samt huvudämne (eventuellt också biämne) och nivåprestationer i samtliga och i musikens grunder.

För studier på grundnivå och institutsnivå ges ett avgångsbetyg i enlighet med de grunder som anges i Utbildningsstyrelsens läroplan.

För grundstudier och fördjupade studier i dans ges likaså ett avgångsbetyg i enlighet med de grunder som anges i Utbildningsstyrelsens läroplan.