Skip to main content
ArkipelagKemiönsaari TanssiParainen TanssiKaarina Tanssi

Resultaten av dansens enkät behandlades i augusti

By 31.8.2023No Comments

Enkäten som riktades till Musikinstitutet Arkipelags danselever och deras vårdnadshavare visade att man är nöjd med institutets verksamhet. Enkäten gjordes i Pargas och S:t Karins under läsåren 2021-22 och 2022-23 för att utveckla institutets verksamhet. 53 vårdnadshavare och 17 danselever svarade på enkäten.

Enkäten som var riktad till vårdnadshavare visade att över 94% var nöjda med deras barns undervisning. Motsvarande resultat gav t.ex. svarspunkterna Mitt barn går gärna på danslektioner och Mitt barns kunnande och behov tas tillräckligt hänsyn till.

Mer spridning i svaren gav svarspunkten gällande respons till elever. 69% av svararna var av den åsikten att barnet får tillräcklig respons för sina framsteg. Detta lyftes fram även annars som ett viktigt tema i vårdnadshavarnas svar. Både mängden av respons och dess kvalitet väckte diskussion. En del av föräldrarna var speciellt nöjda med hur kroppspositiviteten förverkligas under lektionen, en del var oroade just över detta.

Danslärarna behandlade enkäten på läsårets första möte i augusti. Det diskuterades speciellt om hur viktigt det är att man delar respons möjligast jämnlikt och att kommentarer om kroppen inte får förekomma ens i positivt syfte. Detta kan även kännas som jämförelse för elever som inte får motsvarande respons. Lärarna diskuterade länge även om danstestar och dess ändamålsenlighet och nödvändighet. Denna diskussion fortsätter under läsåret.

Elevenkäten visade att eleverna huvudsakligen var nöjda med sina egna framsteg under året, och upplevde att de lärt sig mycket nytt. Alla var av helt samma åsikt eller samma åsikt att lärarna kan sin sak, förklarar förståeligt, är konsekvent, uppmuntrar till nya experiment och använder undervisningstiden på ett bra sätt. Lite spridning fanns i svaren angående lärarens sätt att behandla elever jämlikt och om responsen var tillräckligt mångsidig, dvs. samma teman lyftes upp som i vårdnadshavarnas svar.

Alla danselever som svarade (16) var av åsikten att de blir accepterade som de är. Stämningen under lektioner sågs som avslappnade, diskuterande och uppmuntrande. Ingen av eleverna hade själv upplevt eller sett mobbning under året. I enkäten för vårdnadshavare visade att det hade förekommit mobbning. Man strävar alltid efter att omedelbart reagera på mobbning om läraren blir medveten om det. Våren 2023 tog institutet även i bruk Principer för tryggare omgivning. Arkipelag vill arbeta för att alla skall känna sig trygga hos oss och få vara sig själva.

Följande enkät görs under läsåret 2023-2024 och riktas till alla instrument- och sångelever och deras vårdnadshavare i alla verksamhetspunkter.